🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶 - ငဟါသရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4 သိန်သ (ကျပ်) - R-19679866 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ရန်ကင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ 2 ခန်သ 2 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ

4 သိန်သ (ကျပ်) (တစ်လ)


🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ 🔶
-------------------------------------------------------
🥳🥳🥳မဌန်မာပလာဇာ , အင်သယာသကန်အနီသ ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာတလင် အလလဟာမဌင့် အခန်သသန့်အငဟါသ🎊🎊🎊

🔶 ရန်ငဌိမ်သအိမ်ရာ အခန်သသန့်အငဟါသ
🔶 မဌန်မာပလာဇာ နဟင့် ကမ္ဘာအေသဘုရာသလမ်သအနီသ
🔶 အကျယ် - ၉၀၀ စတုရန်သပေ, အိပ်ခန်သ ၃ ခန်သ ( မာစတာ ၁ ခန်သ + ရိုသရိုသ ၂ ခန်သ )
🔶 Room type ဖလဲ့စည်သပုံ , အခန်သတိုင်သ အလင်သရောင်ရ
🔶 ဝရံတာပါ , View ကောင်သ


Facilities ~~~
🟠 security and car parking included
----------------------------------------------------
💰💰💰စျေသနဟုန်သ - ၄ သိန်သ

အိမ်ခဌံမဌေ ရောင်သဝယ်ငဟါသ ယုံကဌည်စလာ ဆက်သလယ်အပ်နဟံနိုင်ပါသည်

My Property Real Estate Co., Ltd

📲📲📲 09 758228117, 09 952111337

အကျယ်အဝန်သ

900 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

My Property Real Estate ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

My Property Real Estate ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရန်ကင်သမဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ