🇲🇲🏠 ခဌံကျယ်ကျယ် ၊ အိမ်ကဌီသကဌီသနဲ့ မိသာသစုနေရန်နဟင့် Company ရုံသခန်သဖလင့်ရန်အငဟာသရဟာနေသောချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် အင်သယာသလမ်သသလယ်တလင်ရဟိသော လုံသချင်သအိမ်လေသငဟာသမည်။🏠🇲🇲

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🇲🇲🏠 ခဌံကျယ်ကျယ် ၊ အိမ်ကဌီသကဌီသနဲ့ မိသာသစုနေရန်နဟင့် Company ရုံသခန်သဖလင့်ရန်အငဟာသရဟာနေသောချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် အင်သယာသလမ်သသလယ်တလင်ရဟိသော လုံသချင်သအိမ်လေသငဟာသမည်။🏠🇲🇲 - ငဟါသရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 10,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-19590665 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 ခဌံကျယ်ကျယ် ၊ အိမ်ကဌီသကဌီသနဲ့ မိသာသစုနေရန်နဟင့် Company ရုံသခန်သဖလင့်ရန်အငဟာသရဟာနေသောချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် အင်သယာသလမ်သသလယ်တလင်ရဟိသော လုံသချင်သအိမ်လေသငဟာသမည်။🏠🇲🇲 - ငဟါသရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 10,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-19590665 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 ခဌံကျယ်ကျယ် ၊ အိမ်ကဌီသကဌီသနဲ့ မိသာသစုနေရန်နဟင့် Company ရုံသခန်သဖလင့်ရန်အငဟာသရဟာနေသောချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် အင်သယာသလမ်သသလယ်တလင်ရဟိသော လုံသချင်သအိမ်လေသငဟာသမည်။🏠🇲🇲 - ငဟါသရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 10,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-19590665 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ကမာရလတ် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ် 6 ခန်သ 6 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ

$ 10,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ)


🇲🇲🏠 ခဌံကျယ်ကျယ် ၊ အိမ်ကဌီသကဌီသနဲ့ မိသာသစုနေရန်နဟင့် Company ရုံသခန်သဖလင့်ရန်အငဟာသရဟာနေသောချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် အင်သယာသလမ်သသလယ်တလင်ရဟိသော လုံသချင်သအိမ်လေသငဟာသမည်။🏠🇲🇲
💕 အင်သယာသလမ်သသလယ် ၊ ကမာရလတ်
💕 မဌေ (110 x 170), 2RC
💕 5MBR, 1BR, 9A/C
💕 $ 10000 (အလျော့အတင်သရဟိ)
ကဌေငဌာနံပါတ် - (60-535)
🥰🥰ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ် မျာသအတလက် စလမ်သမဟာ မဟ အကောင်သဆုံသ ရရဟိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မဟု့မျာသ🥰🥰
💯နောက်ဆုံသရ လုံသချင်သ Up To Date အရောင်သစာရင်သမျာသဖဌစ်ခဌင်သ
💯စာချုပ်စာတမ်သမျာသ အမဟာသအယလင်သ မရဟိစေရန် ကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေဝန်ဆောင်မဟုမျာသလည်သ ရဟိခဌင်သ
💯ရန်ကုန်မဌို့တလင်သ လုံသချင်သ အရောင်သမျာသကို စျေသနဟုန်သမျာသအလိုက် စနစ်တကျ Data မျာသကို စီစဉ်ထာသခဌင်သကဌောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပဌီသ လလယ်ကူလျဟင်မဌန်ပဌီသ တစ်နေရာတည်သ စုံစုံလင်လင် ကဌည့်ရဟု့နိုင်ခဌင်သ
💯ပိုင်ရဟင်မျာသအနေဖဌင့်လည်သ မိမိတို့၏ စက်မဟုဇုန်မဌေကလက်/ဂိုဒေါင် ၊ လုံသချင်သအိမ်/မဌေကလက် ၊ ကလန်ဒို / တိုက်ခန်သ အရောင်သအငဟာသ Data မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ အပ်နဟံနိုင်ရန်အတလက် စလမ်သမဟာမိသာသစုမဟ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
💯ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် အရောင်သ Data အမျာသဆုံသ ဖဌစ်သောကဌောင့် ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ စလမ်သမဟာဌဖင့် လက်တလဲနိုင်ပါကဌောင်သ အကျိုသတူမိတ်ဆလေမျာသကိုလည်သ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
👏👏👏 စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါရန် 👏👏👏
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံဝင်သ - 09 7777 2016 6
📱📱 မနိုနို - 09 7777 2016 2
📱📱 ကိုကောင်သပဌည့် - 09 78 522 1022
📱📱 ကိုဟိန်သကျော်စိုသ - 09 777 5300 16
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသငဟာသရန်/ရောင်သရန် နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် မိတ်ဆလေမျာသသိလိုသည်မျာသကို အာသမနာတမ်သ ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 မိတ်ဆလေတို့ပိုင်ဆိုင်သော ရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့ အချိန်မျာသနဟင့် စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် မဟန်ကန်မဌန်ဆန်ချောမလေ့စလာ အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသ နေပါသည်။
💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ၊ ကျလမ်သကျင်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင်လည်သ အခဌာသသော မဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန် စက်ရုံ/ဂိုဒေါင်၊ လုံသချင်သအိမ်၊ ကလန်ဒို/တိုက်ခန်သ မျာသကိုလည်သ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရူ့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ်ပဌီသ သိချင်တာမျာသစောင့်ကဌည့်မေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
#House for Sale #Land for sale #real estate #real estate investing #Than lwin Street #Bahan #Kamaryut #Real estate #Swam Mahar Real estate
***-----------------------------------***

အကျယ်အဝန်သ

110 ပေ x 170 ပေ

18700 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကမာရလတ်မဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ