ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုိင္စင္ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုိင္စင္ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
550 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုိင္စင္ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ဗဟုသုတ | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္ (iMyanmarHouse.com)

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေတြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကန္ထ႐ိုက္လိုင္စင္

ကန္ထ႐ိုက္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာမွာ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမဲ့အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ အေမြစားအေမြခံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား ပံုစံ(၆၆)မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၄)ပံု၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း သိန္း (၁၅၀၀)၊ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦး ေထာက္ခံခ်က္၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴေတြ ပါရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာ

အင္ဂ်င္နီယာလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမယ့္အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံုလိုင္စင္ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Accredited Checker

Accredited Checker ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမယ့္အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ တင္ျပခ်က္အျပင္ Accredited Checker ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအသိအမွတ္ျပဳ PE(Structure) ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး Ph.D (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး M.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၇)ႏွစ္ရွိၿပီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္ရွိၿပီး B.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုင္လိုင္စင္

ပိုင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳတင္ျပခ်က္၊ ပိုင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူေတြမွာ ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳ PE(Structure) ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္(၅)ႏွစ္ရွိၿပီး Ph.D (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး M.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၇)ႏွစ္ရွိၿပီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္ရွိၿပီး B.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Soil Test လိုင္စင္

Soil Test လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရင္ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔ရလက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ တင္ျပခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳ PE(Structure) ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္(၅)ႏွစ္ရွိၿပီး Ph.D (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး M.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၇)ႏွစ္ရွိၿပီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္ရွိၿပီး B.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: The Kumudra

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

အငွားဝယ္စနစ္ (Hire Purchase)အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
အိမ္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးမွာ ပစၥည္းေတြကို မ်က္စိရွင္းေအာင္ ဘယ္လုိထားမလဲ
သင့္အိမ္က သည္ေနရာ သည္ပစၥည္းေလးေတြကို သန္႔ရွင္းဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔
ႏႈတ္ျဖင့္ အေမြခြဲေ၀ထားသည့္ အိမ္ႏွင့္ေျမကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္
ကန္ထရိုက္တိုက္ေဆာက္မယ့္သူနဲ႔ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူမယ့္သူေတြ ဘာေတြ သိထားသင့္သလဲ
အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူလုိသူမ်ား သတိျပဳစရာ ဖတူမိကြဲ သို႔မဟုတ္ မိတူဖကြဲသားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေျမႏွင့္ အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆုိလွ်င္...
ပါမစ္ေျမဆိုတာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အေျခမတည္၊ ေနထိုင္ခြင့္အတြက္သာျဖစ္
စုေပါင္းပိုင္ေျမႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု တည္ေထာင္ျခင္း...
ဂရန္ေျမ၏ မူလပိုင္ရွင္ အမည္ေျပာင္းလုိလွ်င္
ေရာင္းပိုင္ခြင့္မရွိသူထံမွ ၀ယ္ယူမိျခင္း

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine