ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုိင္စင္ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုိင္စင္ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
817 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုိင္စင္ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ဗဟုသုတ | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္ (iMyanmarHouse.com)

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေတြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကန္ထ႐ိုက္လိုင္စင္

ကန္ထ႐ိုက္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာမွာ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမဲ့အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ အေမြစားအေမြခံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား ပံုစံ(၆၆)မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၄)ပံု၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း သိန္း (၁၅၀၀)၊ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦး ေထာက္ခံခ်က္၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴေတြ ပါရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာ

အင္ဂ်င္နီယာလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမယ့္အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံုလိုင္စင္ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Accredited Checker

Accredited Checker ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမယ့္အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ တင္ျပခ်က္အျပင္ Accredited Checker ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအသိအမွတ္ျပဳ PE(Structure) ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး Ph.D (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး M.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၇)ႏွစ္ရွိၿပီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္ရွိၿပီး B.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုင္လိုင္စင္

ပိုင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳတင္ျပခ်က္၊ ပိုင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူေတြမွာ ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳ PE(Structure) ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္(၅)ႏွစ္ရွိၿပီး Ph.D (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး M.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၇)ႏွစ္ရွိၿပီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္ရွိၿပီး B.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Soil Test လိုင္စင္

Soil Test လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရင္ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ ပါဝင္ရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(လိုင္စင္)ေရာင္စံု(၃)ပံု၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႔ရလက္မွတ္မိတၱဴ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ တင္ျပခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳ PE(Structure) ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္(၅)ႏွစ္ရွိၿပီး Ph.D (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူ၊ SEC လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး M.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၇)ႏွစ္ရွိၿပီး Post Graduate Diploma (Structrure) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ၊ SEC လုပ္သက္ (၈)ႏွစ္ရွိၿပီး B.E (Civil) ဘြဲ႔ရရွိသူေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: The Kumudra

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

အေရးမပါသလုိရွိေနသည့္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈ
ၿခံစည္း႐ုိးကာက ေရာင္းပန္းလွ
၁ စံုတည္းသာ႐ွိတဲ့ ေက်ာင္း၀တ္စံုကို၀တ္ၿပီး ေရစိုရင္အေၾကာ္ဖိုမွာသြားကင္ခဲ့ရတဲ့ဘဝကေန ေခတ္သစ္ေဝႆႏၲရာ သူေ႒းၾကီးျဖစ္လာသူ...
အက်ိဳးေဆာင္မပါဘဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရင္ သတိျပဳပါ
ပါမစ္ေျမရဲ႕ ပရိယာယ္ဂရန္ထြက္ေနတာလဲ ရွိတတ္တယ္
အိမ္အျမန္ေရာင္းထြက္ဖို႔ ဓါတ္ပံုရိုက္နည္း
သင္ ၏ ေနအိမ္ မ်က္ႏွာလွည့္ေသာ အရပ္ကို ၾကည့္၍ လာဘ္လာဘ ပြင့္လန္းေစေသာနည္း
အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူ ရာတြင္ ေရာင္းခ်သူ၏ ႏိုုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ကိုု တိုုက္ဆိုုင္စိစစ္ရန္လိုုအပ္ျခင္း...
အဆင္ေျပ ထိေရာက္တဲ့ ပိုက္ဆံစုနည္း (၅၀/၃၀/၂၀ နိယာမ)
အိမ္ပိုင္ ေျမပိုင္ ျဖစ္လိုသူမ်ားအတြက္.. သစ္တံခါးဆရာေတာ္ ၏ ” ေျမ” ပိုင္ရွင္ ” အိမ္” ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္နည္း...

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine