KHG Development Co.,Ltd

KHG Development Co.,Ltd

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးေသာ ပေရာ့ဂ်က္ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1
KHG Development Co.,Ltd

လိပ်စာ

အမွတ္(၂၅)၊ (ေအ/၈)၊ ေအးရိပ္သာ(၂)လမ္း၊ တကၠသိုလ္လမး္သစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။