အိမ္ၿခံေျမ အေမးေျဖမ်ား

အိမ္ၿခံေျမအေမးအေျဖ ရွာရန္

ေလးစားအပ္ပါေသာဆရာခင္ဗ်ား၊ ေျမငွားပတၱာစာခ်ဳပ္ရထားေသာ ေျမကြက္တိုင္းတာတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ သိလိုပါတယ္။ က်ေနာ္ေျမကြက္ ဟာ ေျမကြက္အမွတ္ (၁) ျဖစ္ျပီး အေနာက္ဘက္တြင္ ေခ်ာင္း၊ အေရွ႕တြင္ အမွတ္ (၂) ေျမကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ပတ္က ေျမတိုင္းမွ က်ေနာ့္ေျမ ကြက္ အမွတ္ (၁)နွင့္ က်ေနာ့္ေဘးက ေျမကြက္ အမွတ္ (၂) ကို တိုင္းတာေ ပးတဲ့အခါ မူလတိုင္းတာ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွ မဟုတ္ဘဲ ေခ်ာင္းနႈတ္ခမ္းမွ စတိုင္းတာတဲ့အတြက္ အရင္မူလ ေျမကြက္ အမွတ္မွ ၇ေပ ေလ်ာ့ျပီး အမွတ္ (၂) ေျမကြက္ပိုင္ရွင္မွ က်ေနာ္ဘက္ကို ၇-ေပ က်ဴးေက်ာ္လာပါတယ္။ ေျမစာ ရင္းပံုစံ-၁၀၅ ေျမပံုအရ က်ေနာ္ေျမကြက္ဟာ ေခ်ာင္းမွ ၈-ေပ ခန့္အကြာမွ တိုင္းတာေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုေျမတိုင္းမွ ျပန္တိုင္းတာေပး တဲ့အခါ ပံုစံ-၁၀၅ ေျမပံုအရ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စတုရန္းဧရိယာအရ တိုင္းတာေ ပးျကတဲ့အတြက္ မူလေျမကြက္အမွတ္ေနရာေတြ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ထို႔ေျ ကာင့္ ေျမတိုင္းတာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒမ်ားကို ေျပာျ ပေပးေစလိုပါတယ္။ မွားယြင္းစြာ တိုင္းတာမႈေျကာင့္ က်ဴးေက်ာ္လာသူကို မည္ ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရမည္ကို အျကံျပဳေစလိုပါတယ္။ ကူညီေပးမႈ၊ အသိပ ညာ မွ်ေဝေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးမ်ားျကီးတင္ပါတယ္။

ေမးသူ - ဦးက်ံဳးဗန္လ်န္

ဦးက်ံဳးဗန္လ်န္မွာ ေျမငွားပတၱာစာခ်ဳပ္(ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္) ရထားတယ္ဆိုေ တာ့ အဲ႔ဒီေျမငွားပတၱာစာခ်ဳပ္မွာ ေျမပံုလည္း ပူးတဲြပါပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျ ပင္ ေျမစာရင္းပံုစံ-၁၀၅ ပါ ထုတ္ယူထားတာရွိတယ္ဆုိေတာ့ ပိုင္ဆုိင္မႈက ခုိင္မာေနတာပဲ။ အခု ကိစၥက တစ္ဖက္ၿခံမွာ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာခင္ဗ်ားကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕တြင္ GTI ေက်ာင္းႀကီးတည္ေဆာက္စဥ္က GTI ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာရွိ ယာေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္း၍ သိမ္းဆည္းခံ ယာေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား တစ္ဧက အသိမ္းခံရလ်င္ 60´ပတ္ လည္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ႏႈန္းျဖင့္ အစား ျပန္လည္ ခ်ထားေပးခဲ႔ပါသည္။ ထို စဥ္က ဦးလွေရႊ+ေဒၚသက္သက္ တို႔၏ ယာေျမ ဦးလွေရႊ ဦးပိုင္ နာမည္ေပါက္ (ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုစံ ၇ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ ကြင္း/အကြက္အမွတ္ ကြင္း/အကြက္အမည္ ဦးပိုင္လုပ္ကြက္အမွတ္ ဧက တို႔ ကိုေတာ့ ေရးမွတ္ထားတာ ရွိပါေသးသည္) ယာေျမသည္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမ ထဲတြင္ ပါသြား၍ ( ႀတိဂံခြ်န္းေျမကြက္ေလးသာ က်န္ခဲ႔ပါသည္) ေျမကြက္ ၃ ကြက္ အစားျပန္လည္ ရ႐ွိခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဘးတဘက္ပါ ဓာတ္ပံု ႀတိဂံေ ထာင့္ခြ်န္း ေျမေနရာေလးသည္ GTI ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သိမ္း ဆည္းခဲ႔ေသာ စီမံခ်က္နယ္ေျမမွ ကင္းလႊတ္က်န္ရွိေနခဲ႔ေသာ ေနရာျဖစ္ပါ သည္။ ဆရာခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုက်န္ရွိေနေသာ ႀတိဂံေထာင့္ခြ်န္းေျမေနရာ အား နာမည္ေပါက္ ဦးလွေရႊ(ရာသက္ပန္ ဘုန္းႀကီး ဝတ္သြားပါသည္) ၏ ဇနီး ေဒၚသက္သက္ထံမွ က်ပ္ ၂၉ သိန္းျဖင့္ အရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ျပန္လည္ ဝယ္ ယူထားရွိခဲ႔ပါသည္။ ယခုကြ်န္ေတာ္၏ အခက္အခဲမွာ ပထမ ျပႆနာ.......... ဦးလွေရႊ+ေဒၚသက္သက္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီး ေဆာက္လုပ္ရန္ေျ မအသိမ္းမခံရစဥ္က ယခုကြ်န္ေတာ္ဝယ္ယူထားရွိေသာ ႀတိဂံေျမေနရာေလး ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ေျမေနရာ အဝန္းမွ ၁ ဧကမရွိေသာ ေျမကြက္ အား ေဒၚ သက္သက္၏ေမာင္ ကိုတင္ထြန္းအား ေရာင္းခ်ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေျမ သိမ္းခံရ၍ ဦးပိုင္နာမည္ေပါက္သူမ်ားအား ၁ ဧက 60´ပတ္လည္ ေျမ တစ္ ကြက္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ အစားေပးအပ္ရာ ဦးလွေရႊနာမည္ေပါက္၍ ေျမကြက္ ၃ ကြက္အစား႐ရွိခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခါ ကိုတင္ထြန္းမွ သူ၏ယာေျမ( ၁ ဧက မရွိ) လည္းသိမ္းဆည္းခံေျမထဲတြင္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သူလည္းေျမကြက္ အစားရရွိသင့္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ၿမိဳ႕နယ္ သို႔စာတင္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ ဥကၠ႒မွ ဦးတင္ထြန္းႏွင့္ ဦးလွေရႊ+ေဒၚသက္သက္ တို႔အား ေခၚယူ ညွိႏိႈင္းေ ပးရာ ဦးလွေရႊ+ေဒၚသက္သက္ တို႔မွအက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ေမာင္ျဖစ္သူ ဦးတင္ထြန္းအား အစားရ60´ ပတ္လည္ေျ မတစ္ကြက္အားခြဲေဝေပးခဲ႔ပါသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္မွ သိမ္းဆည္းေျမမွ ကင္း လႊတ္သည့္လက္က်န္ ႀတိဂံေျမကြက္အား ေဒၚသက္သက္ထံမွ ဝယ္ယူလိုက္ေ သာအခါ ဦးတင္ထြန္းမွ ဤႀတိဂံေျမကြက္သည္ သူဝယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိေ သာေျမေနရာမွ က်န္ရွိေနေသာ ေျမကြက္ျဖစ္၍ သူသာလ်င္ ပိုင္ဆိုင္သင့္ေ ၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စီ/ခန္႔သို႔တင္ျပအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ႔ပါသည္။ ယခုျပႆနာအားမည္ကဲ႔သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ကို လမ္းညႊန္ေပးေစလို ပါသည္ ခင္ဗ်ား။ဒုတိယျပႆနာ-----ဆရာခင္ဗ်ားကြ်န္ေတာ္ ဝယ္ယူထားရွိေသာ ႀတိဂံေျမေနရာ ၏ အေနာက္ဘက္ကပ္လ်က္တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္၏ ယာေျမ ရွိပါသည္။(ယခုအခါအကြက္ရိုက္ေရာင္းလ်က္ရွိပါသည္သိမ္းဆည္းေျမကင္းလႊတ္ပါသည္)ကြ်န္ေတာ္သည္ ႀတိဂံေျမေနရာအားဝယ္ယူၿပီး ၿခံဝင္းခတ္ေသာ အခါ ဦးေမာင္ေမာင္မွ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာေျမ စည္းရိုးတန္း(ယခုအခါ ေျမ ကြက္ ရိုက္ဝင္းခတ္ၿပီးသား) ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ဝယ္ယူထားေသာ ႀတိဂံေျမေနရာ ၾကားတြင္ လွည္းလမ္းေဟာင္းရွိသည္ဟုဆိုကာ ကြ်န္ေတာ္ခတ္ထားေသာ ၿခံဝင္းအား ေဂၚတတ္ထားေသာထြန္စက္ျဖင့္ညအခ်ိန္တြင္ (ဒုတ္ ဓား လက္ နက္ စြဲကိုင္ကာ)ထိုးဖ်က္ခ်၍လမ္းေဖာက္လိုက္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္မွာ ႀတိဂံေျ မေနရာအားဝယ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းမိမိတရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းလက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္၍ဒီအတိုင္းရပ္ၾကည့္ေနရသည့္ဘဝျဖစ္ေနပါသည္။(မူလယာေျမပိုင္ရွင္ ေဒၚသက္သက္က ဒီလွည္းလမ္းေဟာင္းဆိုေသာေနရာသည္ ဟိုအရင္တခ်ိန္ကသြားလာမႈလြယ္ကူေစရန္မိမိပိုင္ ယာေျမထဲမွျဖတ္ သန္း သြားခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတရားဝင္ဘံုလွည္းလမ္းမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္)ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ေပါက္တရားဝင္ေျမေနရာျဖစ္ရန္မည္ကဲ႔သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုညႊန္ၾကားျပသေပးေစလိုပါသည္ ခင္ဗ်ား ။ယံုၾကည္အားကိုးစြာျဖင့္ ။

ေမးသူ - ကိုသူရေက်ာ္

ကိုသူရေက်ာ္ ဝယ္ယူထားတဲ႔ ေျမက၊ ဦးလွေရႊ ဦးပုိင္အမည္ေပါက္ေနတဲ႔ ယာေျမ ျဖစ္ေနတယ္။ GTI ေက်ာင္းႀကီး ေဆာက္ တုန္းက သိမ္းယူသြား တဲ႔ ေက်ာင္းေျမထဲမွာလည္း မပါဘူးဆိုေတာ့ ဦးလွေရႊက ဆက္လက္ ပုိင္ေန ခဲ႔တာေပါ့။ အဲ႔ဒီ ဦးလွေရႊ ပုိင္တဲ႔ ေျမကုိ ညီေလးက အရပ္ကတိ အေရာင္းအ ဝယ္...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာရွင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္တည္းက အဘိုး အဘြားမ်ားက အိမ္ငွားခ်ထားပါတယ္.. လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္မွာ အိမ္ငွားကို ဖယ္ေပးဖို႕ေျပာေတာ့ အဲဒီေျမရဲ႕ တ၀က္ကိုေတာင္းပါတယ္ .. ဘိုးဘြားေတြ လည္း မရိွကုန္ေတာ့ပါဘူးရွင့္... ေျမစာရင္းရံုးမွာေတာ့ အဘြားအမည္နဲ႔ ရိွပါ တယ္ ... က်န္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားေတြေတာ့ ဘာမွမရိွပါဘူးရွင္... ဒီလိုအေျခေနမွာ ဘာေတြ ဆက္လုပ္လို႔ ရပါလဲရွင့္.... အိမ္ငွားဘက္ကလည္း လက္ရိွ ေျမကိုပဲ ခြဲေပးေစခ်င္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္ ... အိမ္ငွားႏွင့္လည္း ဘာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွ လုပ္ထားတာ မရိွပါဘူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

ေမးသူ - မေ၀လြင္

ဘုိးဘြားပိုင္ေျမကို မေဝလြင္က ေျပာေတာ့ မေဝလြင္တုိ႔က ေျမးေတာ္မွာေ ပါ့ေနာ္။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကလည္း လက္ရွိ လယ္ ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းရံုး) မွာ အဘြားနာမည္ ရွိေန ခဲ႔ရင္ေတာ့ မေဝလြင္ ကို အမည္ေပါက္ရတဲ႔အထိ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာခင္ဗ်ား စေပၚေငြ သိန္း ၃၀ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ကုိ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ခ်ုဳပ္ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ေနထုိင္မႈ ၆လပဲ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ စေပၚေငြ သိန္း ၂၀ကုိ ထပ္ေတာင္းခြင့္ ရွိပါသလား ဆရာ။ ေနာက္ထပ္ စေပၚေငြသိန္း ၂၀ ထပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ရပ္ကြက္ရုံးတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိပါက တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ခိုင္္မာမႈ ရွိပါသလား။ စိတ္ခ်မႈ ရွိ မရိွ ကုိ သိလုိပါသျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ ျပန္ လည္ ေျဖၾကားေပးပါ ခင္ဗ်ား။

ေမးသူ - ဦးၾကြယ္စုိး

စေဘာ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀ နဲ႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တစ္ႏွစ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးလို႔ ၆လထိ ေနထိုင္ၿပီးခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ စေ ဘာ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ ထပ္ေ တာင္းလုိ႔ေတာ့ ရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ထဲမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ စေဘာ္ေငြ အပို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳရဘူးဆိုတဲ႔...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

က်ြန္ေတာ္က မႏၲေလးကပါ။ ေျမကြက္တျခမ္း ဝယ္ခဲ႔ပါတယ္ အေနာက္ ဘက္ျခမ္းပါ။ ပြဲစားအေခၚအရ ေအာက္ျခမ္း ေပါ့ ဂရန္ျခမ္းပါ အေရွ႔ဘက္ျ ခမ္းက စလစ္ျခမ္း အေပၚျခမ္းေပါ့။ က်ြန္ေတာ္ဝိုင္းကို ျခံခတ္ဖို႔ သြားေတာ႔ က်ြန္ေတာ့ အေနာက္ ဘက္ျခမ္းကို အေပၚျခမ္းက လူက ျခံခတ္ထားတယ္။ ဒါနဲ႔ သူဆီကို သြားျပီး စာရြက္စာတမ္း သြားတိုက္ၾကည္ေတာ့ သူတို႔ စာခ်ဳပ္ မွာ ပထမအကြက္ျပည့္ကေန စျခမ္းေရာင္းတံုးက အေရွ႕ဘက္ျခမ္းပါ ေလး ဆက္ေလာက္ထိ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းပါ ေနာက္အဆက္ေတြက်ေတာ့ အေ နာက္ဘက္ျခမ္းေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ က်ြန္ေတာ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္း စာခ်ဳပ္ကေတာ့ ပထမစျခမ္း ေရာင္းက တည္းက အဆက္တိုင္းက အေနာက္ဘက္ျခမ္းေတြပါဘဲ ဒါနဲ႔ဦးေလးတို႔ အဆက္မွားေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ ဦးေလးတို႔ ၿပင္ရမယ္ေပါ့ က်ြန္ေ တာ္က အစကတည္းက ခုထိ အဆက္ေတြ မွန္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ တယ္။ ေနာက္နွစ္လေလာက္ေနေတာ့ က်ြန္ေတာ္အိမ္ေဆာက္မယ္လုပ္ေတာ့ သူတို႔ က ျခံကို ေသာ့ခတ္ထားတံုးဘဲ။ ဒါနဲ႔သြားေျပာေတာ့ အရင္စာခ်ဳပ္အစမွာ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းဆိုျပီး ေလးငါးဆက္ေလာက္ပါျပီး ေနာက္အဆက္ေတြက် အေနာက္ျခမ္းဆို ျဖစ္ေနခဲ႔တာ အခုက်ေတာ့ အေရွ႔ျခမ္းဆိုတဲ႔ အဆက္ေတြ မပါေတာ့ဘဲ အေနာက္ျခမ္းဆိုျပီး အဆက္ ေတြကို ျပင္ထားတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ထားတယ္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္မသိဘူး အရင္အစက အေရွ႔ျခမ္းေတြ ပါ တယ္ ေျပာေတာ့မပါဘူးလို႔ လိမ္ေျပာတယ္ဆရာ အဲဒါဘယ္ လို ေျဖရွင္း ရမလဲ သိခ်င္လို႔ပါ ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပး ပါခင္ဗ်ာ။

ေမးသူ - ကိုေစာဝင္းလႈိင္

ကိုေစာဝင္းလႈိင္ က မႏၱေလးသားျဖစ္တယ္။ မႏၱေလးမွာ ေျမကြက္ဝယ္တဲ႔ အခါ ေျမကြက္က တစ္ကြက္ထဲမွာ စလစ္ေျမက တစ္ျခမ္း၊ ဂရန္ေျမက တစ္ျ ခမ္း ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိပါေတာ့။ ညီေလးဝယ္တဲ႔ အေနာက္ဘက္ျခမ္း / ေအာ က္ျခမ္းက ဂရန္ေျမ ဘက္အျခမ္း ျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ ပိုၿပီး ခုိင္မာမႈ ရွိပါ တယ္။...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာရွင့္ ကၽြန္မ သိန္း ၁၀၇၀ တန္ ႀကိဳပြိဳင့္ condo ဝယ္ထားပါတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ အရစ္က်ပါ။ လစာ အသားတင္ တစ္လ ၈ သိန္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုဝယ္ ထားတဲ့ ေနရာ မႀကိဳက္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သိန္း ၁၅၀ ေတာ့ ေခ်ၿပီးပါၿပီ။ အခန္း ၿပီးသြား တဲ့အခါ ျပန္ေရာင္းၿပီး တျခားေနရာ ထပ္ဝယ္ခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ခ်ိန္ဆို ၃၅ % ေခ်ၿပီးမွာပါ။ က်န္တဲ့ ၆၅% အၿပီးေခ်ၿပီးဖို႔ ေငြ အလံုအေလာက္ မရွိေသးလို႔ ပါ။ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ ရႏိုင္လဲ အၾကံေပးပါဦး။

ေမးသူ - ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း

ႀကိဳပြိဳင့္ဝယ္ထားတဲ႔ ကြန္ဒို၊ တုိက္ခန္း ၿပီးသြားရင္ ျပန္ေရာင္းမယ္ဆုိေတာ့ ၃၅% ေခ်ၿပီးေနာက္ ၆၅% အရစ္က်ေပးဖုိ႔ က်န္ ေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ လုိလုပ္ရမလဲ ေမာင္ေကာင္းေဖ ကို အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းတယ္။ တိုက္ခန္း ၿပီးသြားလို႔ ျပန္ေရာင္း တာကေတာ့ လြယ္မွာပါ။ တစ္ခုပဲ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာရွင့္ ကၽြန္မတို႔ မိဘဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္ထဲက ေနထိုင္လာခဲ႔ေသာ အိမ္ အေဟာင္း ေနရာတြင္ ၁၆ေပ × ၁၇ေပ တစ္ထပ္တိုက္ RC ကြန္ကရစ္ လုံးခ်င္း ပုံစံ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုတိုက္မွာ အေခ်ာမကိုင္ရေသးေသာ္လည္း အမိုးဆလပ္ေလာင္းျပီး လူေနလို႔ ရေနပါျပီရွင့္။ ၄င္းကို ပုံစံ ၁၀၅ မရေသာေ ႀကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားပါဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေ ရာက္ တားျမစ္ေသာေႀကာင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရပါသည္။ ယခုပုံစံ ၁၀၅ ရျပီး စည္ ပင္ကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ က်ဳးေက်ာ္ကြက္ သစ္ျဖစ္၍ လက္မွတ္မထိုးေပးေသာေႀကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရပါ။ ထို႔ေႀကာင့္ အိမ္ကို ဆက္ေဆာက္ရမည္လား။ ေဆာက္လ်ွင္ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ သ နည္း။ သို႔မဟုတ္ ဒီတိုင္းထားရမည္လား။ျပန္လည္ ေျဖႀကားေပးေစခ်င္ပါတယ္ ရွင့္။

ေမးသူ - မစံပယ္

လူေနထိုင္လို႔ေတာင္ ရေနၿပီဆုိေတာ့ အေခ်ာကိုင္ အဆင့္ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ က်ဴးေက်ာ္ကြက္သစ္ျဖစ္လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လက္ မွတ္ ထိုးမေပးႏိုင္ရင္လည္း ဒီအတုိင္း ရပ္မေနပါနဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ထက္ျမင့္တဲ႔ ခ ရိုင္၊ စည္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအထိ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ကၽြန္ေတာ္က တစ္လကို လစာ ၄၁ သိန္း ရရွိၿပီး အဲဒီအတြက္လည္း လစဥ္ အ ခြန္ေဆာင္ထားပါတယ္။ အခုသိန္း ၁၆၀၀ တန္ တိုက္ခန္း တစ္ခန္းကို ဝယ္ထား ပါတယ္။ တိုက္ခန္းက ၁၀ ႏွစ္ အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္တာပါ။ အဲဒီအတြက္ အခြန္ေ ဆာင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လစာ အခြန္ေဆာင္ထားတာနဲ႔ ခုႏွိမ္လို႔ ရပါ သ လား။ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး စုစုေပါင္းနဲ႔ အခုတြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခြန္ေဆာင္ ထားတာ မေလာက္ပါဘူး၊ ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာ္ပါတယ္။ အခြန္ကေ ကာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။ ေက်းဇူးပါ။

ေမးသူ - Ko Thet

တုိက္ခန္းက (၁၀) ႏွစ္ အရစ္က်န႔ဲ ဝယ္တာဆုိေတာ့ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္မွ အေ ဆာက္အဦ ၿပီးစီးမယ္။ လက္ေရာက္ရမယ္။ လူေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ BCC ရမယ္ ဆုိရင္ အရစ္ျပည့္ေငြ သြင္းၿပီးမွပဲ အခြန္ေဆာင္တာ အေကာင္း ဆံုးေ ပါ့။ ဒါေပမဲ႔ တုိက္ေဆာင္ၿပီးတာနဲ႔ ကန္ထရုိက္တာက လူေနထိုင္ခြင့္...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

မဂၤလာပါဆရာ။ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ အေၾကာင္းေလး အျပည့္အစံု သိခ်င္လို႔ပါ။ ဘိုး ဘြားပိုင္ေျမ ေပၚမွာ ေဆာက္တဲ့ Condo နဲ႔ ဂရန္ေျမ ေပၚမွာ ေဆာက္တဲ့ Condo ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ေလး သိခ်င္လို႔ ပါ။ ေက်းဇူး အထူးတင္ရိွပါသည္။

ေမးသူ - Ko Aye Ko

"ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ" ဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္ေျမလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ တဲ႔ ေျမျဖစ္လုိ႔ အစိုးရနဲ႔ မဆုိင္တဲဲ႔ ေျမမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီ အဘိုး၊ အဘပိုင္ တဲ႔ ေျမေပၚမွာ ေဆာက္ထားတဲ႔ Condo တုိက္ခန္းကို ဝယ္ရင္ အဲ႔ဒီ Condo တုိက္ႀကီး မၿပိဳမခ်င္း သားစဥ္ေျမးဆက္...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

အခန္းတစ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တစ္လုံး ကုိေရာင္းျပီး ရသည့္ ေငြ မ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တန္ဖုိးျမင့္ေသာ အိမ္တစ္လုံး သုိ႔မဟုတ္ အခန္း တစ္ ခန္း ထပ္မံ ၀ယ္ယူလုိပါက အခြန္ မည္သုိ႔/မည္မွ် ေဆာင္ရမည္ ကုိ သိလုိပါ သည္။ ေရာင္းခြန္ ၀ယ္ခြန္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးေဆာင္ရန္ လုိ/မလုိ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ ခြန္ ေဆာင္ရာတြင္ ေရာင္းခြန္ကုိ ခုႏွိမ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ေရာင္းရေငြ တန္ဖုိး ပမာဏ ၀ယ္ယူသည့္ တန္ဖုိး ပမာဏ ေပၚတြင ္မူတည္ျပီး ေရာင္းခြန္ ၀ယ္ ခြန္ မ်ား ေဆာင္ရမည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ေရာင္းရေငြ မည္မွ်ဆုိလွ်င္ အခြန္မည္မွ် ရာခုိင္ႏႈန္း ၀ယ္ယူမည့္ တန္ဖုိးေပးေခ်ေငြ မည္မွ် ဆုိလွ်င္ အခြန္ မည္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္း) ၂။ စတုရန္းေပ ၁၂၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ ဂရမ္ ေျမကြက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦး ႏွစ္ခန္းတြဲ သို႔ မဟုတ္ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦး အား (A+B) လူႏွစ္ဦးမွ ပုိင္ဆုိင္္ေနျပီး A ဆုိေသာ လူမွ အျခားလူတစ္ဦး (C) အား (A) ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ တစ္ ၀က္အား အျခားသူတစ္ဦးထံသုိ႔ ေရာင္းခ်မည္ဆုိပါက ၀ယ္ယူမည့္သူ (C) ႏွင့္ (B) အမည္ေပါက္ သုိ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေျပာင္းလဲလုိပါက ေျပာင္း၍ ရ/ မရ ေျပာင္း၍ ရသည္ဆုိပါက မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ကုိ ရွင္းျပေပးေစလုိပါသည္။ ကိစၥ ႏွစ္ခုလုံးအား ေျဖၾကားေပးေစ လုိပါသည္ ။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေမးသူ - စိန္၀င္း

အခန္းတစ္ခန္း/ အိမ္တစ္လံုး ေရာင္းၿပီး ထပ္မံဝယ္ယူမည္ဆုိပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ အရ ႏိုင္ငံသား မည္သူမဆို အေျခပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဝယ္ယူျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္