အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 280 23 June 2017  ထီးတန္းလမ္း၊ ငါးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 45 380 23 June 2017  (၁၃)ရပ္ကြက္၊ သံုးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 45 580 23 June 2017  ေဇယ်ာသီရိလမ္း၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 23 June 2017  စံျပ(၄) လမ္း၊ သံုးလႊာ ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 550 23 June 2017  သမိုင္းလမ္းဆံု၊ ပထမထပ္။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 50 1100 23 June 2017  ရန္ေအာင္းလမ္း၊ ေျမညီ ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 600 23 June 2017  သရဖီလမ္း၊ ပထမထပ္။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 320 23 June 2017  ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း၊ ေျခာက္လႊာ ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 550 23 June 2017  သာေကတ၊ ထူပါရုံ(၁၅) လမ္း၊ ႏွစ္လႊာ ။
ကြန္ဒို ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1370 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1850 20 June 2017  ထန္းပင္ေက်ာင္းလမ္း၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 52 680 20 June 2017  သုဒသန(၁) လမ္း၊ ပထမထပ္။
ကြန္ဒို ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1860 စတုရန္းေပ (Sq ft) 4000 20 June 2017  ပုလဲကြန္ဒို၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 450 20 June 2017  ေ​ဝပုလႅ(၁) လမ္း၊ ေျမညီ ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 530 20 June 2017  မိုးမခလမ္း၊ သံုးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ဗိုလ္တေထာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 670 20 June 2017  (၅၁) လမ္း၊ ေျခာက္လႊာ ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 50 650 20 June 2017  ရန္ကင္းလမ္း၊ ႏွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 500 20 June 2017  ထီးတန္းလမ္း၊ ငါးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 650 20 June 2017  (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 280 16 June 2017  (၃)ရပ္ကြက္၊ ႏွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 24 x အနံ (ေပ) 24 780 16 June 2017  ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ သံုးလႊာ ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္