ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္

ခရမ္း သံုးခြ တြင္ စက္မႈ႕ပါမစ္ ၁၅၀ ခန္ ့ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 သံုးခြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ ခရမ္းသံုးခြနား အမွတ္ ၆ လမ္းမေမးတင္ အေထြေထြ စက္မႈ႕ပါမစ္ ဧက 150 ခန္ ့ေရာင္းရန္ ရွိသည္ တစ္ဧက ၄၅၀ သိန္း။ ေလ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္သည္ ။ အျခားသံုး ပါမစ္ေျမ မ်ားစြာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သုံးခြၿမိဳ႕နယ္

သုံးခြၿမဳိ႕နယ္သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ဟံသာဝတီခရုိင္ အေရွ႕ပုိင္းတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ယခင္ကပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခါ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္ အတြင္းပါဝင္လာသည္ ။ သုံးခြဟုျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာေမွာ္ဝင္ေခ်ာင္း ၊ ဥကၠံေခ်ာင္း ႏွင့္ နံေယာေခ်ာင္း၊ ေခ်ာင္းသုံးေခ်ာင္းအဝတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ သုံးခြၿမဳိ႕နယ္ဟုေခၚတြင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေက်းရြာေပါင္း ၁၇၄ ရြာရွိၿပီးအထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းအျပင္ ေဆးရုံႀကီးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္စာတုိက္ရုံးမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ရွစ္မ်က္ႏွာဘုရားႏွင့္ ၿမဳိ႕ဝင္ဝသြန္းဘုရားႀကီးႏွစ္ဆူတုိ႔သည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ ထင္ရွားေသာအထင္ကရဘုရားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ သုံးခြၿမဳိ႕နယ္သည္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီးဆားလုပ္ငန္း ၊ ပဲလုပ္ငန္း ၊ ဆန္းစက္ ၊ ဆီစက္မ်ားျဖင့္အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အားထားေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည္ ။