အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္

ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕အနီး အိမ္ေျခ(800)ရွိေသာ ေမတၱာေက်းရြာႏွင့္တစ္ဆက္တည္း Gေျမေပါက္ ၿခံ(4)ဧကေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊အိမ္ေျခ(800)ရိွေသာေမတၱာေက်းရြာႏွင့္တစ္ဆက္တည္း Gေျမေပါက္ ၿခံ(4)ဧကကို ဝယ္ယူသူအမည္ေပါက္သည္အထိေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လက္ခုပ္ကုန္းမွသႀကၤန္ေရကစားသည့္ အလယ္ရြာကမ္းေျခအနီး ကားလမ္းေမးတင္(11)ဧကေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 990 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လက္ခုပ္ကုန္းမွ သႀကၤန္ေရကစားသည့္အလယ္ရြာ ကမ္းေျခအနီးကားလမ္းေမးတင္လယ္ေျမ(11)ဧကကိုအျမန္ေရာင္းလိုပါသည္ ၊ အေၾကာင္းမွာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

to sell the shrimp farm in Yangon division

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 17,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
TO SELL THE GOOD POTENTIAL SHRIMP FARM LAND
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္