အစီအစဥ္ :


ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား