အစီအစဥ္ :

လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား