အစီအစဥ္ :

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Pyay Garden For Rent

ထားဝယ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ထားဝယ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)