အစီအစဥ္ :


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ထားဝယ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ႏွစ္ရွည္ ငွါး မည္

ႏွစ္ရွည္ ငွါး မည္

ပူေလာ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

8 သိန္း (က်ပ္)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပ40×38/2RC

ေပ40×38/2RC

ထားဝယ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)