အစီအစဥ္ :


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

မံုရြာၿမိဳ႔ရွိ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

မံုရြာ | စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

company ရံုးးးခန္းးးမ်ားအတြက္

မံုရြာ | စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

  • 1
  • 1

7 သိန္း (က်ပ္)

မံုရြာၿမိဳ႕အတြင္း လံုးခ်င္းတိုက္မ်ားငွားရန္ရွိပါသည္။

မံုရြာ | စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 2

4 သိန္း (က်ပ္)