အစီအစဥ္ :

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

6 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 8

10 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

30 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

တိုက္ခန္း

 • 10
 • 10

18 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

2 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးရန္ / ေရာင္းရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 4
 • 4

1 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

5 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1 သိန္း (က်ပ္)

အသင့္ဖြင့္ရန္ စားေသာက္ဆိုင္ ဖြင့္ရန္ ရိွသည္။

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 6

10 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ျမစ္ႀကီးနား | ကခ်င္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 8

10 သိန္း (က်ပ္)