အစီအစဥ္ :


ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

၂ ထပ္တုိက္ ငွားရန္ရိွသည္ (၂ ရပ္ကြက္၊ ဦးစစ္ကိုလမ္း)

၂ ထပ္တုိက္ ငွားရန္ရိွသည္ (၂ ရပ္ကြက္၊ ဦးစစ္ကိုလမ္း)

ေတာင္ငူ|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

616 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

240 သိန္း (က်ပ္)

(200000 sqft)အက ်ယ္၊ ပဲခူးစက္မွဳဇုန္၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

(200000 sqft)အက ်ယ္၊ ပဲခူးစက္မွဳဇုန္၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

200 သိန္း (က်ပ္)

အက ်ယ္(4 ဧက)၊ ပဲခူးစက္မွဳဇုန္၊ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိ

အက ်ယ္(4 ဧက)၊ ပဲခူးစက္မွဳဇုန္၊ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိ

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

250 သိန္း (က်ပ္)

0.64 ဧက ေျမကြက္ေပၚ အိမ္ႏွစ္လံုးပါ (ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ) အမည္ေပါက္

0.64 ဧက ေျမကြက္ေပၚ အိမ္ႏွစ္လံုးပါ (ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ) အမည္ေပါက္

ေတာင္ငူ|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 10

7 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားမည္။

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားမည္။

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 30,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္း ဌားမည္

ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္း ဌားမည္

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 3
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္ေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၃၉၄၀၂.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမဳိ႕ေတာ္မွာပဲခူးၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္ႏွင့္နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည္ ။ ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ႏွင့္ ျပည္ၿမဳိ႕တုိ႔သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအဓိကခရုိင္ႀကီး ၄ ခုခြဲထားၿပီးစုစုေပါင္း ၂၈ ၿမဳိ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒႀကီးအတြင္းရွိပဲခူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ မ်ားအျပင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ရွိအိမ္ၿခံေျမေရာင္းရန္ ၊ ဝယ္ရန္ ၊ ငွားရွိသည္ မ်ားကုိ imyanmarhouse.com တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။