အစီအစဥ္ :

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ငှားမည်

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 1

7 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

ပဲခူးစက္မႈဇုန္ ႏွစ္ရွည္ဌားမည္။

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္ ႏွစ္ရွည္ဌားမည္။

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

​မြေကွက်ငှားမည်

ေညာင္ေလးပင္ | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

၂ ထပ္တုိက္ ငွားရန္ရိွသည္ (၂ ရပ္ကြက္၊ ဦးစစ္ကိုလမ္း)

ေတာင္ငူ | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

5.5ဧကစက္မွဳ့ေျမ

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

137.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (4.3)ဧက၊ ပဲခူးစက္မႈဇုန္

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

1,500 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

0.64 ဧက ေျမကြက္ေပၚ အိမ္ႏွစ္လံုးပါ (ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ) အမည္ေပါက္

ေတာင္ငူ | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 10

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကုန္၊ပဲခူး အျမန္လမ္းမျကီး တြင္ ေျမကြက္ေရာင္ရန္ရွိသည္။

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကုန္၊ပဲခူး အျမန္လမ္းမျကီး

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္ေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၃၉၄၀၂.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမဳိ႕ေတာ္မွာပဲခူးၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္ႏွင့္နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည္ ။ ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ႏွင့္ ျပည္ၿမဳိ႕တုိ႔သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအဓိကခရုိင္ႀကီး ၄ ခုခြဲထားၿပီးစုစုေပါင္း ၂၈ ၿမဳိ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒႀကီးအတြင္းရွိပဲခူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ မ်ားအျပင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ရွိအိမ္ၿခံေျမေရာင္းရန္ ၊ ဝယ္ရန္ ၊ ငွားရွိသည္ မ်ားကုိ imyanmarhouse.com တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။