ေရာင္းရန္ (မခိုင္ အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း)