ငှါးရန် (Sone Mhat ဆံုမွတ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရး)