သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3 နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။ အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။ ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊ ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊ လမ္းသန္႔။ သြားလာရလြယ္ကူ။ ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ �

ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
 • သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။ ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။ အခန္းေပအက်ယ္၊ ၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။ ရပ္ကြက္သန္႔။ ေနရာေကာင္း။ ေစ်းနီး၊ ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။ � - ေရာင္းရန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ (South Okkalapa) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 370 သိန္း (က်ပ္) - S-7717116 | iMyanmarHouse.com
ေၾကာ္ျငာပုိင္ရွင္သုိ ့ဆက္သြယ္ရန္ႏွိပ္ပါ

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

 တိုက္ခန္း  1 ခန္း  2 ခန္း

ေစ်းႏႈန္း

370 သိန္း (က်ပ္)


သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးအနီး။
ေတာင္ဥကၠလာ။C 3
နႏၵဝန္ေစ်းအနီး။
အင္းဝကားမွတ္တုိက္အနီး။
ဒုတိယထပ္ေလးပါ။
အခန္းေပအက်ယ္၊
၁၈ေပ၅၄ေပ၊
ေစ်းနႈန္းသိန္း၃၇၀။
ရပ္ကြက္သန္႔။
ေနရာေကာင္း။
ေစ်းနီး၊
ရပ္ကြက္သန္႔၊
လမ္းသန္႔။
သြားလာရလြယ္ကူ။
ကုိယ္ပိုင္မီတာ။
ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ။
တိုက္သစ္ေလးပါ။
ပါေကးခင္းၿပီး။
အိပ္ခန္း ၂ခန္းဖြဲ႕ၿပီး။
အသင့္ေနႏူိင္။

အခ်က္အလက္မ်ား

 • ေဆာက္လုပ္ၿပီး
 • မျပင္ဆင္ရေသး
iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) တြင္ ေတြ႔ေသာေၾကာ္ျငာဟု ေျပာပါရန္
  အိမ္ရာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရန္

SWEET LIFE CAMP REAL ESTATE SERVICES CO.ltd (REGISTRATION NO 120341464) ရွိ ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား