🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မဌောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 7,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-13104101 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မဌောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 7,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-13104101 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မဌောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 7,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-13104101 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မဌောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 7,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-13104101 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မဌောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 7,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-13104101 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶 ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ မဌောက်ဥက္ကလာ ခေမာသီလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာရဟိတဲ့ VIP ရပ်ကလက် ရဟိလမ်သမတန်သမဌေကလက်ကျယ်လေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မဌောက်ဥက္ကလာပ (North Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 7,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-13104101 | iMyanmarHouse.com
4 Jul 2024 2:55 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်775 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-13104101

မဌောက်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

68 ပေ x 72 ပေ 4896 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 7,500 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

🔶 မဌေကလက်လေသရဲ့တည်နေရာလေသကတော့ မဌောက်ဥက္ကလာပမဌို့နယ် အမဟတ် (၇၈) ၊ ခေမာသီလမ်သမကဌီသမေသတင် ၊ ခေမာသီသလမ်သမနဟင့်သုနန္ဒာလမ်သဆုံရာအနီသတလင်တည်ရဟိတာ သလာသလာရလလယ်ကူပဌီသအချက်အချက်အချာကဌတဲ့ လမ်သမတန်သနေရာကောင်သလေသတစ်ခုပဲဖဌစ်ပါတယ်။

🔶မဌေကလက်ရဲ့အကျယ်အဝန်သလေသကတော့ မျက်နဟာစာ 68 x 72 = 4896 (စတုရန်ပေ) ကျယ်ဝန်သပဌီသ ခဌံစည်ရိုသ 8 ပေအမဌင့်ပတ်လည်ကာရံထာသပဌီသဖဌစ်တဲ့အပဌင် ခဌံရဟေ့ပေ(၁၀၀)လမ်သမကဌီသမေသတင် ဖဌစ်လို့ ခဌံရဟေ့လမ်သမ ကျယ်ဝန်သခဌင်သကဌောင့် ကလန်တိန်နာ ကာသဝက်/ထလက် ရန်လလယ်ကူခဌင်သ/ စက်ရုံ/ ဂိုထောင်/ဟိုတယ်/ အတလက်ကာသပါကင်ကျယ်ဝန်သခဌင်သ VIP ရပ်ကလက်ဖဌစ်ခဌင်သတို့ကဌောင့် လက်မလလဟတ်ပဲအထူသဝယ်ယူထာသသင့်တဲ့ နေရာကောင်သလေသတစ်ခုဆိုရင်လည်သမမဟာသပါဘူသ။

🔶မဌေအမျိုသအစာသက တော့ဂရံမဌေဖဌစ်ပဌီသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သတာဖဌစ်တာဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် စီသပလာသရေသလုပ်ကိုင်ချင်သူတလေအပဌင်မဌေဝယ်မကျဆိုတဲ့စကာသအတိုင်သရင်သနဟီသမဌုပ်နဟံထာသချင်တဲ့သူတလေအတလက်လည်သအထူသသင့်တော်တာမလို့ အမဌန်ဝယ်ယူထာသမဟစိတ်ချရမယ်နော် ။

🔶 အခုလိုနေရာကောင်သအချက်အချာကျပဌီသ VIP ရပ်ကလက်မဟာရဟိတဲ့ လမ်သမတန်သမဌေကလက်လေသရဲ့ရောင်သဈေသလေသကတော့ သိန်သ 7500 (ညဟိနဟိုင်သ) ဖဌစ်ပဌီသအရဟုပ်အရဟင်သကင်သကင်သနဲ့ယုံကဌည်စိတ်ချစလာပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရရဟိနိုင်မဟာပဲဖဌစ်ပါတယ်။

🔶 အသေသစိတ်သိရဟိလိုပါက အခုပဲဖုန်သလေသသာအမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်ပါနော် ။

🔶 Contact Phone - 09955535558 , 09777784333

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မဌောက်ဥက္ကလာပမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ