🔶တလေဝေနေရင်လက်လလဟတ်လိုက်ရမဲ့ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံသနဲ့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်ဒေါင့်ကလက်မဌေလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🔶တလေဝေနေရင်လက်လလဟတ်လိုက်ရမဲ့ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံသနဲ့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်ဒေါင့်ကလက်မဌေလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 18,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-13093412 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶တလေဝေနေရင်လက်လလဟတ်လိုက်ရမဲ့ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံသနဲ့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်ဒေါင့်ကလက်မဌေလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 18,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-13093412 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶တလေဝေနေရင်လက်လလဟတ်လိုက်ရမဲ့ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံသနဲ့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်ဒေါင့်ကလက်မဌေလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 18,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-13093412 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶တလေဝေနေရင်လက်လလဟတ်လိုက်ရမဲ့ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံသနဲ့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်ဒေါင့်ကလက်မဌေလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 18,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-13093412 | iMyanmarHouse.com
  • 🔶တလေဝေနေရင်လက်လလဟတ်လိုက်ရမဲ့ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံသနဲ့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်ဒေါင့်ကလက်မဌေလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မရမ်သကုန်သ (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 18,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-13093412 | iMyanmarHouse.com
2 Jul 2024 12:45 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1272 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-13093412

မရမ်သကုန်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

128 ပေ x 105 ပေ 13440 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 18,000 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

🔶1 sqft ကို 6,000 စလန်သစလန်သပဲရဟိတဲ့ နေရာကောင်သ အဖိုသတန်မဌေကလက်လေသတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေသချင်ပါတယ် ။

🔶မဌေကလက်လေသရဲ့တည်နေရာလေသကတော့ မရမ်သကုန်သမဌို့နယ် အမဟတ် (၆၁ ) မဌစံပယ်လမ်သနဟင့် အောင်သိဒ္ဓိလမ်သမကဌီသ ဒေါင့်ကလက်လေသဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့အပဌင် အနီသအနာသမဟာလည်သ ဝိတိုရိယဆေသရုံ , MCC ခန်သမ ,9 မိုင် Ocean ,Junction 8 , Airport ,အင်သစိန်လမ်သမ နဟင့်ပဌည်လမ်သမတို့အနီသဆုံသမဟာတည်ရဟိတဲ့အတလက်ကဌောင့် အချက်အချက်အချာကဌတဲ့ နေရာကောင်သလေသတစ်ခုပဲဖဌစ်ပါတယ်။

🔶မဌေကလက်ရဲ့အကျယ်အဝန်သလေသကတော့ 128' x 105' ကျယ်ဝန်သတဲ့ သုံသကလက်တလဲမဌေကလက်လေသဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် နေရာကောင်သလမ်သမတန်သပေါ်မဟာစီသပလာသရေသလုပ်ငန်သလုပ်ကိုင်ချင်သူတလေ မဌေဝယ်မကျဆိုတဲ့စကာသအတိုင်သရင်သနဟီသမဌုပ်နဟံချင်သူတလေအတလက် အကောင်သဆုံသ နေရာလေသဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့်လက်မလလဟတ်ပဲ အမဌန်ဝယ်ယူထာသမဟစိတ်ချရမယ်နော်။

🔶အခုလို နေရာကောင်သလမ်သမကဌီသပေါ်က ဘိုသဘလာသပိုင်မဌေကလက်လေသရဲ့ ဈေသနဟုန်သလေသကတော့ သိန်သ 18000 (ညဟိနဟိုင်သ) ဖဌစ်ပဌီသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သတာဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် အရဟုပ်အရဟုင်သကင်သကင်သနဲ့ယုံကဌည်စိတ်ချစလာဝယ်ယူရရဟိနိုင်မဟာပဲဖဌစ်ပါတယ်။

🔶 အသေသစိတ်သိရဟိလိုပါက အခုပဲဖုန်သလေသသာအမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်ပါနော် ။

🔶 Contact Phone - 09785188573 , 095400819

အချက်အလက်မျာသ

  • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်

အိမ်ခဌံမဌေ တည်ရဟိရာ မဌေပုံ

နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မရမ်သကုန်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ