📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌အလွှာနိမ့်နိမ့်တိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်မှာနေလိုသူတွေအတွက်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,620 သိန်း (ကျပ်) - S-13075069 | iMyanmarHouse.com
27 Jun 2024 4:48 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်745 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13075069

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၁ လွှာ

19 ပေ x 57 ပေ 1083 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 1,620 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔰တည်နေရာကတော့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ကြီးပွားရေးတောင်ပိုင်း၊အောင်စင်္ကြာလမ်း၊တိုက်နံပါတ်(407)(ခ)၊ပထမထပ်၊ခြေရင်းခန်း ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုပန်းခြံ၊သုဝဏ္ဏလမ်းတို့နဲ့နီးပါတယ်။ဈေးနီး၊ ဘဏ်နီး၊ကျောင်းနီးဖြစ်ပြီးမြို့ထဲသို့သွားလာရလွယ်ကူပါတယ်။

🔰အကျယ်အဝန်းက ( 19ပေ x 57ပေ)ဖြစ်သည့်အတွက်မိသားစုများများနဲ့နေလိုသူတွေအတွက်ရောမိသားစုနည်းနည်းနဲ့အေးဆေးနေလိုသူတွေအတွက်ပါအဆင်ပြေပါတယ်။

💰ရောင်းဈေး-1620 သိန်း( ပါးပါးညှိနှိုင်း)အလျော့အတင်းရှိပါတယ်

🔰တိုက်ခန်းကအနောက်တောင်အလှည့်ဖြစ်ပြီးအိပ်ခန်း-2ခန်း၊ရေချိုးခန်း-2ခန်း၊ဘိုထိုင်အိမ်သာ-2ခန်း ပါဝင်ပြီး အိမ်ရှေ့ကျွန်းပါကေးခင်းကျန်တာကြွေပြားခင်း ပြင်ဆင်ထားပြီးအသင့်နေထိုင်ရုံ

🔰BCCကျပြီး ၊အစိမ်းဘုတ်၊ဂရံမြေ၊စာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်ရှိ

📌ဘဏ်ချိတ်မရ

🔰မြေရှင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပေးပြီးပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်လို့အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းယုံကြည်စိတ်ချစွာ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

👉အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက
📞09941536249,09752930691
သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်သိုအ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်နသင်အ Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ