🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
 • 🔞ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့အချက်ချာအကျဆုံသနဟင့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမပေါ်က RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အပဌည့်မဌင်ရသည့် Mini Condo အခန်သလေသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်အမဌန်ရောင်သမည်🔞 - ရောင်သရန် - ကဌည့်မဌင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,540 သိန်သ (ကျပ်) - S-13070599 | iMyanmarHouse.com
27 Jun 2024 7:07 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1330 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-13070599

ကဌည့်မဌင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မီနီကလန်ဒို | ၆ လလဟာ

25 ပေ x 55 ပေ 1375 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 3,540 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက်  ဘဏ်အရစ်ကျ

🔶Mini Condo လေသရဲ့တည်နေရာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ ကဌည့်မဌင်တိုင် ကမ်သနာသလမ်သမကဌီသပေါ်မဟာတည်ရဟိတာဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် သလာသလာရလလယ်ကူပဌီသ ထီသတန်သဆိပ်ကမ်သ, ဟုမ်သလမ်သမဟတ်တိုင်ရဟေ့ရဟိ အချက်အချာကျကျတဲ့လမ်သမကဌီသပေါ်ကနေရာကောင်သလေသတစ်ခုပဲဖဌစ်ပါတယ်။

🔶အခန်သလေသရဲ့အကျယ်အဝန်သလေသကတော့ 25' x 55' (1375sqft) ကျယ်ဝန်သတဲ့ RIVER VIEW မဌင်ကလင်သကျယ်အခန်သလေသ ဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် မိသာသစုနဟင့်အတူတူကျယ်ကျယ်ဝန်သဝန်သနေထိုင်ချင်သူတလေအပဌင် ရုံသခန်သဖလင့်ချင်တဲ့သူတလေအတလက်လည်သ အထူသသင့်တော်တာမလို့ လက်လလဟတ်မခံပဲအမဌန်ဝယ်ယူထာသမဟစိတ်ချရမယ်နော်

🔶အခန်သတလင်သမဟတော့ အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ပါဝင်ပဌီသ အခန်သပဌည့် ပါကေသခင်သထာသကာ ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာနဟင့်ရေချိုသခန်သမျာသကိုလည်သ ကဌေလ ပဌာသမျာသကပ်ဆင်ထာသပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်မီတာ/မော်တာ နဟင့် ကိုယ်ပိုင်ထရန်စဖေါ်မာရော Liftပါ ရဟိတဲ့ Mini Condo အခန်သလေသဖဌစ်တာကဌောင့် နေထိုင်ဖို့အတလက်လလယ်ကူအဆင်ပဌေစေမဲ့နေရာလေသတစ်ခုဆိုရင်လည်သမမဟာသပါဖူသ

🔶အခုလို ကမ်သနာသလမ်သမကဌီသပေါ်က နေရာကောင်သအချက်အချာကဌတဲ့အပဌင် ဘေသတိုက်မရဟိ ပဌူတင်သပေါက်အပဌည့်ပါတဲ့ BCCကျထာသပဌီသသာသ အခန်သလေသရဲ့ဈေသနဟုန်သလေသကတော့ သိန်သ 3540
ဖဌစ်ပဌီသပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သတာဖဌစ်တဲ့အတလက်ကဌောင့် အရဟုပ်အရဟုင်သကင်သကင်သနဲ့ယုံကဌည်စိတ်ချစလာဝယ်ယူရရဟိနိုင်မဟာပဲဖဌစ်ပါတယ်။

🔶 အသေသစိတ်သိရဟိလိုပါက အခုပဲဖုန်သလေသသာအမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်ပါနော် ။

🔶 Contact Phone - 09450698405

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်

အိမ်ခဌံမဌေ တည်ရဟိရာ မဌေပုံ

နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အိမ်ရာချေသငလေ တလက်ချက်ရန်

တလက်ချက်ရန်

ငလေပေသသလင်သမဟု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငလေပေသချေမဟု 5,265,018
ချေသငလေ ပမာဏ 247,800,000
စုစုပေါင်သ ပေသချေရမည့်ငလေ 315,901,080
အတိုသနဟုန်သ 10%
ချေသယူမည့် နဟစ်ပမာဏ 5 years

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကဌည့်မဌင်တိုင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ