မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက် Modern Design နှစ်သက်သူများအတွက် အဝင်အထွက်သာနေရာကောင်း လုံးချင်းတိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 14,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13044855 | iMyanmarHouse.com
21 Jun 2024 7:14 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်228 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13044855

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 5 ခန်း

ဈေးနှုန်း 14,000 သိန်း (ကျပ်)

လမ်းမကြီးတွေအနီး အဝင်အထွက်သာတဲ့နေရာကောင်းက ᴍᴏᴅᴇʀɴ ᴅᴇꜱɪɢɴ တိုက်သစ်အရောင်း

🔸 မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟦𝟦 ရပ်ကွက်
🔸 မန္တလေးလမ်းမ, မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမအနီး
လမ်းမဒဲ့ပေါက်
🔸 မြေအကျယ်အ၀န်း 𝟦𝟢' x 𝟨𝟢'
🔸 ဂရန်မြေ
🔸 𝟥 ʀᴄ (ʀᴏᴏꜰ ꜱʟᴀʙ)
🔸 ʟɪᴠɪɴɢ ʀᴏᴏᴍ
🔸 𝟦 ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ʀᴏᴏᴍ
(𝟤 ʀᴏᴏᴍ ɪꜱ ʙɪɢ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ʀᴏᴏᴍ)
🔸 ᴅɪɴɪɴɢ ʀᴏᴏᴍ
🔸 ᴋɪᴛᴄʜᴇɴ ʀᴏᴏᴍ
🔸 ᴡɪᴅᴇ ʙᴀʟᴄᴏɴʏ
🔸 ကျွန်းပါကေးခင်း
🔸 ခေတ်မှီပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားပါတယ်
🔸 ခြံတွင်းကားရပ်ရန် အဆင်ပြေတယ်
🔸 အဝင်အထွက်သာ လမ်းသန့်
🔸 ပတ်ဝန်းကျင်သန့် နေရာကောင်း
🔸 စျေး ကျောင်းနီးတယ်

🎀 ပတ်ဝန်းကျင်သန့် နေရာကောင်းလေးမို့
လူကြီးမင်းတို့သုံးစွဲမယ့် ပမာဏနဲ့ကိုက်ညီမှု
ရှိ/မရှိ နှင့် စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက်
လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။

💯💯 ရောင်းစျေး "1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣" သိန်း
#ပိုင်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။

Cσɳƭαcƭ : 𝟬𝟵-𝟵𝟳𝟮𝟲𝟳𝟮𝟳𝟲𝟯
Viber : 𝟬𝟵-𝟵𝟳𝟮𝟲𝟳𝟮𝟳𝟲𝟯

Youtube Channel :
https://www.youtube.com/@MayShinThant-lk5sh

Telegram Channel :
https://t.me/BithukarPalace_HomeTour

Tiktok Channel :
tiktok.com/@moemyay826

မြေကွက်သီးသန့်များ, အသင့်နေရုံလုံးချင်းများ,
အိမ်ယာအတွင်း လုံးချင်း မြေကွက်များ,
လမ်းမတန်း နေရာကောင်း လုံးချင်း ​မြေကွက်များ
ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းလိုပါက "ဗိသုကာ နန်းတော် အိမ်ခြံမြေ"မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါရစေ။

#𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵_𝗗𝗮𝗴𝗼𝗻 #𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵_𝗢𝗸𝗸𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮
#𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 #𝗟𝗮𝗻𝗱 #𝗠𝗮𝗶𝗻_𝗥𝗼𝗮𝗱
#𝗙𝗼𝗿_𝗦𝗮𝗹𝗲 #𝗙𝗼𝗿_𝗥𝗲𝗻𝘁 #𝗡𝗲𝘄_𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
#𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 #𝗙𝗮𝗻𝗰𝘆 #𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰
#𝗕𝗶𝘁𝗵𝘂𝗸𝗮𝗿_𝗡𝗮𝗻_𝗧𝗮𝘄_𝗥𝗲𝗮𝗹_𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

May Shin Thant Real Estate ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ