မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက် ထောင့်ကွက်လဲဖြစ် လမ်းမဒဲ့ပေါက်လဲဖြစ်တဲ့ 3 RC တိုက်သစ်အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13040289 | iMyanmarHouse.com
20 Jun 2024 8:32 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်201 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13040289

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 6 ခန်း ရေချိုးခန်း 5 ခန်း

ဈေးနှုန်း 8,000 သိန်း (ကျပ်)

ထောင့်တိုက်လဲကြိုက်တယ် မြေပိုလဲတရားဝင်ပါတဲ့ အသင့်နေရုံတိုက်သစ်လေး

🔸 မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, 𝟥𝟩 ရပ်ကွက်
🔸 မိန်းလမ်းမဒဲ့ပေါက် ထောင့်တိုက်
🔸 အကျယ်အဝန်း 𝟤𝟦' 𝗫 𝟨𝟢' (တရားဝင်)
🔸 ဂရန်မြေ (ခွဲစိတ်ဆဲ)
🔸 𝟥 ʀᴄ (ʀᴏᴏꜰ ꜱʟᴀʙ)
🔸 ʟɪᴠɪɴɢ ʀᴏᴏᴍ
🔸 𝟦 ᴍᴀꜱᴛᴇƦ ʀᴏᴏᴍ
🔸 𝟤 ꜱɪɴɢʟᴇ ʀᴏᴏᴍ
🔸 ᴅɪɴɪɴɢ ʀᴏᴏᴍ
🔸 ᴋɪᴛᴄʜᴇɴ ʀᴏᴏᴍ
🔸 𝟥 ᴄᴄᴛᴠ, 𝟩 ᴀ/ᴄ
🔸 ပါကေးခင်း
🔸 လမ်းသန့် အဝင်အထွက်သာ
🔸 ခြံတွင်း ကားရပ်ရန်အဆင်ပြေတယ်
🔸 ပတ်ဝန်းကျင်သန့် နေရာကောင်း
🔸 မြောက်ဘက်လှည့်

🎀 ပတ်ဝန်းကျင်သန့် နေရာကောင်းလေးမို့
လူကြီးမင်းတို့သုံးစွဲမယ့် ပမာဏနဲ့ကိုက်ညီမှု
ရှိ/မရှိ နှင့် စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက်
လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။

💯💯 ရောင်းစျေး "8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣" သိန်း (ညှိနှိုင်း)
#ပိုင်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။

---------------------------------------------
@highlight

Cσɳƭαcƭ : 𝟬𝟵-𝟵𝟳𝟮𝟲𝟳𝟮𝟳𝟲𝟯
Viber : 𝟬𝟵-𝟵𝟳𝟮𝟲𝟳𝟮𝟳𝟲𝟯

မြေကွက်သီးသန့်များ, အသင့်နေရုံလုံးချင်းများ,
အိမ်ယာအတွင်း လုံးချင်း မြေကွက်များ,
လမ်းမတန်း နေရာကောင်း လုံးချင်း ​မြေကွက်များ
ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းလိုပါက "ဗိသုကာ နန်းတော် အိမ်ခြံမြေ"မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါရစေ။

#𝗕𝗧𝗞𝗡𝗧ပေနှစ်ဆယ်လုံးချင်း
#𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛_𝗗𝗔𝗚𝗢𝗡
#𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘
#𝗟𝗔𝗡𝗗
#𝗠𝗔𝗜𝗡_𝗥𝗢𝗔𝗗
#𝗡𝗘𝗪_𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘
#𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔
#𝗙𝗢𝗥_𝗦𝗔𝗟𝗘
#𝗙𝗢𝗥_𝗥𝗘𝗡𝗧
#𝗕𝗜𝗧𝗛𝗨𝗞𝗔𝗥_𝗡𝗔𝗡_𝗧𝗔𝗪_𝗥𝗘𝗔𝗟_𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

May Shin Thant Real Estate ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ