​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
 • ​ဆယ်မိုင်ကုန်း စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး 2.5RC ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းရောင်းပါမယ်။ - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,700 သိန်း (ကျပ်) - S-13035088 | iMyanmarHouse.com
19 Jun 2024 7:09 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်318 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13035088

အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

17 ပေ x 75 ပေ 1275 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 4,700 သိန်း (ကျပ်)

ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မွန်းကျပ်တဲ့လူနေမှု့ဘဝကနေ ကင်းလွတ်စေဖို့
လူမ​နေရ​သေး​သော အသစ်စက်စက်လုံးခြင်းအရောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ

#kmsres924

#ကျုး​ကျော်မရှိ​သော ရပ်ကွက် ပြည်လမ်းမမှ ၂မိနစ်သာ​ကားဖြင့်၀င်ရန်

​ဆယ်မိုင်ကုန်း 2.5RCစစ်စစ်အ​ရောင်းပါ​
စော်ဘွားကြီးကုန်း၀င်းအနီး ​လေဆီပ်နှင့်​ကျောက်​တော်ကြီးဘုရားအနီး

​ မျက်နှာစာ ၁၉ ​အ​​နောက်၁၇. အရှည် ၇၅​ပေ
(နစ်၃၀​​ကျော်အဆက်စပ်စာချုပ်ဖြင့် နေလာ​သောပိုင်ရှင်အ​ရောင်းပါ)

ရောင်းဈေး သိနိး4700

မာစာတာ၂ခန်း single၂ခန်းပါ
ကျွန်းပါ​ကေးခင်းပြီး အ​ပေါ်ထပ်
​အောက်ထပ် ၂.၂ ဟိုတယ်သုံး​ကြွေပြားများသုံးထားပါသည်

Chico အဲကွန်း၃လုံးပါပြီး
​ရေ ဂျိုးဖြူနှင့် အ၀ီစီ ၂မျိုးသုံးနိင်သည်
ရေပူရေအေးအသင့်တပ်ဆင်ပြီး

မီတာ အ​ပေါ်ထပ် ​အောက်ထပ်၂လုံးတပ်ဆင်ထားပါသည်
​ကားပါကင်အသင့်ပါပါသည်(ကား၂စီး​ရှောင်လို့ရ)
Jotun ​ဆေးသုံး​ပေးထားပါတယ်

​ရေချိုးခန်းအတွင်းလှပစွာအလှဆင်ထားပါသည်bathtupမာစတာပါပြီး
အ​ငွေ့စုတ်စက် hand shake systemနှင့် မီးဖိုအားgas electric၂ မျိုးသုံးတပ်ဆင်​ထားပါတယ်

မီးဖိုချောင်cabinet အသင့်ပါပြီး
Roofအား​ကြွေပြားခင်း​ပေးထာပါသည်(၆၃​ပေအကျယ်ရှိ)
အပန်းဖြေရန်roof အားအကျယ်အမိုးမိုးထား​ပေးပါသည်
ပြတင်းတံခါးများ အလူမီနီယမ်တံခါးသုံးထား​ပေးပါသည်
ကျွန်းလက်ရန်းကို​solidနဲ့တွဲပြီးအလှဆင်​ပေးထားပါသည်
​ဘေးပတ်၀န်းကျင် အိမ်​ကောင်းများစွာရှိပါသည်

အောင်သိဒ္ဓိလမ်း ၁၀မိုင်ကုန်း

ဆက်သွယ်ရန်
09794569330
09979765903
09759924427

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

မြင့်မြတ်ဆုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

အင်းစိန်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ