𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝟐 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐭 - ရောင်သရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,390 သိန်သ (ကျပ်) - S-13023247 | iMyanmarHouse.com
16 Jun 2024 11:36 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်161 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-13023247

သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

ကလန်ဒို | ၃ လလဟာ

905 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 4,390 သိန်သ (ကျပ်)

▪ 𝐃𝐚𝐰𝐧𝐭𝐚𝐰𝐧 နဲ့လည်သ အရမ်သကဌီသ မဝေသချင်ဘူသ။
▪ အစာသအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်သ အကုန်အစုံ ရတဲ့နေရာလေသနဲ့လည်သ နီသချင်တယ်။
▪ တိတ်ဆိတ်လုံခဌုံတဲ့နေရာလေသမဟာလည်သ အနာသယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 လေသမဟာ နေထိုင်ဖို့အတလက် အကဌံပဌုပါရစေခင်ဗျာ။
❗ ဒါ့အပဌင် - တံတာသအသစ်ကဌီသလည်သ ဖလင့်လိုက်ပဌီဆိုတော့ အပဌင်သလာသရင် အရင်လို ကာသလမ်သပိတ်မဟာလည်သ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူသနော် ❗

#𝐒𝐭𝐚𝐫_𝐂𝐢𝐭𝐲_𝟐_𝐁𝐞𝐝𝐫𝐚𝐚𝐊𝐬_𝐅𝐚𝐫_𝐒𝐚𝐥𝐞_𝐀𝐧𝐝_𝐑𝐞𝐧𝐭

▶#𝐒𝐚𝐥𝐞_𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞💰 𝟜𝟛𝟡𝟘 𝐋𝐚𝐀𝐡𝐬 (𝑵𝒆𝒈𝒐𝒕𝒊𝒂𝒕𝒆)
💲အရောင်သခေါ်စျေသ 💰 ၄၃၉၀ သိန်သ (ညဟိနဟိုင်သ)

▶#𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥_𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞💰 𝟙𝟚 𝐋𝐚𝐀𝐡𝐬
💲တစ်လလျဟင်ဌာသရမ်သခ 💰၁၂ သိန်သ
(ɪɎᎄʟ᎜ᎅɪɎɢ ᎍᎀɪɎ᎛ᎇɎᎀɎᎄᎇ ғᎇᎇs)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 𝙻𝚘𝚌𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 📌
𝑻𝒉𝒂𝒏𝒍𝒚𝒊𝒏 , 𝑺𝒕𝒂𝒓 𝑪𝒊𝒕𝒚 . 𝑵𝒆𝒂𝒓 𝑲𝒚𝒂𝒊𝒌 𝑲𝒉𝒂𝒖𝒌 𝑷𝒂𝒈𝒐𝒅𝒂 𝑹𝒐𝒂𝒅 .

သန်လျင်မဌို့နယ် ၊ 𝑺𝒕𝒂𝒓 𝑪𝒊𝒕𝒚 ။ ကျိုက်ခေါက်ဘုရာသလမ်သ အနီသ။

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#𝐓𝐡𝐚𝐧𝐥𝐲𝐢𝐧_𝐓𝐚𝐰𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

𝐙𝐚𝐧𝐞 𝐁

3ʀᎅ ғʟᎏᎏʀ

ғᎀᎄɪɎɢ ᮇᮀsᮛ

ᮏᮘᮇɮ ᎠɪᎇᎡ / ɢᎀʀᎅᎇɎ ᎠɪᎇᎡ

ʟɪᎠɪɎɢ ʀᎏᎏᎍ

1 ᮍᮀs᎛ᎇʀ ʙᎇᎅʀᎏᎏᎍ

1 sɪɎɢʟᎇ ʙᎇᎅʀᎏᎏᎍ

ᎋɪ᎛ᎄʜᎇɎ

ᎀɪʀᎄᎏɎs

ғ᎜ʟʟʏ ғ᎜ʀɎɪsʜᎇᎅ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚𝐊𝐢𝐧𝐢𝐮𝐊 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ʟɪғ᎛
ɢʏᎍ
ɢᎀʀᎅᎇɎ ᎀʀᎇᎀ
sᎡɪᎍᎍɪɎɢ ᎘ᎏᎏʟ
ᎄᎀʀ ᎘ᎀʀᎋɪɎɢ
24ʜʀs sᎇᎄ᎜ʀɪ᎛ʏ & ᮄᮄᮛᮠ
24ʜʀs ʙᎀᎄᎋ᎜᎘ ɢᎇɎᎇʀᎀ᎛ᎏʀ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▶#𝐒𝐚𝐥𝐞_𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞💰 𝟜𝟛𝟡𝟘 𝐋𝐚𝐀𝐡𝐬 (𝑵𝒆𝒈𝒐𝒕𝒊𝒂𝒕𝒆)
💲အရောင်သခေါ်စျေသ 💰 ၄၃၉၀ သိန်သ (ညဟိနဟိုင်သ)

▶#𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥_𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞💰 𝟙𝟚 𝐋𝐚𝐀𝐡𝐬
💲တစ်လလျဟင်ဌာသရမ်သခ 💰၁၂ သိန်သ
(ɪɎᎄʟ᎜ᎅɪɎɢ ᎍᎀɪɎ᎛ᎇɎᎀɎᎄᎇ ғᎇᎇs)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

လူကဌီသမင်သရဟာနေသော လိုအပ်ချက်နဟင့် ကိုက်ညီ၍ စိတ်ဝင်စာသမဟုရဟိပါက အောက်ပါ ဖုန်သနံပါတ်ထံသို့ ဆက်သလယ် စုံစမ်သ မေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

📲 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 📲 09 7737 177 09
📲 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 📲 09 89 89 41785

#𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫_𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩_𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐊📱(+95)9 7737 177 09

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

T.S.K Myanmar Co.,Ltd - Real Estate ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

T.S.K Myanmar Co.,Ltd - Real Estate ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

သံလျင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ