🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
  • 🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁 - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,470 သိန်သ (ကျပ်) - S-13009584 | iMyanmarHouse.com
13 Jun 2024 7:46 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်156 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-13009584

စမ်သချောင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ

15 ပေ x 55 ပေ 825 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 1,470 သိန်သ (ကျပ်)

🊁စမ်သချောင်သမဌို့နယ်၊ စမ်သရေတလင်သလမ်သ အရောင်သခန်သ🊁
Spirit အနီသ၊ ဗာသကရာလမ်သအနီသ
AYA / KBZ ဘဏ်တလေနဟင့် ရဟမ်သလမ်သကာသမဟတ်တိုင်အနီသ
၁၅ပေ ၅၅ ပေအကျယ်
ပဥ္စမထပ် (၆လလဟာ)၊ အပေါ်မဟာ ၂ လလဟာကျန်
Aircon (၁)လုံသ
အခန်သ (၂)ခန်သ
ပါ‌ကေသခင်သ
သံပန်သဆန်သရဟိတ်
ခန်သစီသလိုက်ကာမျာသ တပ်ဆင်ထာသပဌီသ
ရဟေ့ဝရံတာ ၊ နောက်ဝရံတာပါ
မီသဖိုခန်သ Cabinet မျာသ
နောက်ဖေသမီသဖိုချောင် ကဌလေပဌာသခင်သ ကဌလေပဌာသကပ်
Toilet ဗိုလ်ထိုင်
ကိုယ်ပိုင်မီတာ ၊ ကိုယ်ပိုင်ရေစက်၊
BCC ကျပဌီသစာရလက်စာတမ်သပဌည့်စုံသော တိုက်ခန်သလေသပါ
အဆင်သင့် တက်နေနိုင်သော တိုက်ခန်သလေသပါ
💲ခေါ်စျေသ သိန်သ ၁၄၇၀ (ပါသပါသညဟိနဟိုင်သ)💲

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

သက်တို့အိမ် အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင် ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

သက်တို့အိမ် အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင် ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ