စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
 • စိုက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် မိတ္တီလာမြို့အနီးရှိစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များ🔸 - ရောင်းရန် - မိတ္ထီလာ (Meiktila) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 0 သိန်း (ကျပ်) - S-12826771 | iMyanmarHouse.com
4 May 2024 10:54 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1481 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12826771

မိတ္ထီလာ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

200 ဧက

တစ်ဧက ဈေးနှုန်း 35 သိန်း (ကျပ်)

🔸စိူက်ပျိုးရေးလဲစိတ်ဝင်စားတယ် မြေလဲပိုင်ချင်တယ် တနိုင်တပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက် လက်လွတ်မခံပဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အကောင်းဆုံး မြန်မာနိုင်ငံ မိတ္ထီလာ မြို့အနီးတွင် ပထမဆုံးဖော်ဆောင်သောစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ရှိ မြေကွက်များအမြန်ရောင်းမည် 🔸

🔸 စိုက်ပျိုးရေး ဇုန်ရဲ့ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့အနီး လိန်တောကျေးရွာမှာ တည်းရှိပါတယ်။အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၂၉၃ မိုင် ၂ ဖာလုံမှာတည်ရှိပြီး မိတ္ထီလာ-မလိုင်လမ်းမကြီးမှ နှစ်မိနစ် သာဝင်ရတဲ့လမ်းကျယ်ဖြစ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထူးကောင်းမွန်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸ဒီဇုန်ရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့ ဧက 200 ကျော် ကျယ်ဝန်းပြီး ၅ ဧက မှစတင်ပြီးခွဲ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸မြေကွက်တွေအတွင်းမှာလည်း ရေရလွယ်ပြီး မြေဆီစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။

🔸မြေအမျိုးအစားကတော့ မူလပုံစံ 7 စိုက်ပျိုးမြေ လယ်ယာမြေဖြစ်ပြီး ပိုမိုခိုင်မာသွားတာကတော့နိုင်ငံတော်မှအသိအမှတ်ပြုစိုက်ပျိုးရေးဇုန်အဖြစ်တရားဝင် ခွင့်ပြုထားပြီး ဒီဇုန်အတွင်းမှာစိုက်ပျိုးမည့် သီးနှံများအတွက်လည်း လိုအပ်သည်များပံံပိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပသို့တင်သွင်းခွင့်ရရှိလာနိုင်မည့်နေရာလေးဖြစ်လို့အခုပဲအမြန်ဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်

🔸မြေဝယ်ယူထားလျှင်လည်း မြေတစ်ဧကအတွက် မြေပြုပြင်ထွန်ယက်ခဖြင့် အပြီးအစီးလုပ်ပေးမဲ့ Service တွေလည်းရှိတာမလို့အသေးစိတ်သိရှိဖို့ အခုပဲအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်

🔸ဈေးနှုန်းလေးကတော့ တစ်ဧကလျှင် 35 သိန်းမှ သိန်း 60 အတွင်းဖြစ်ပြီး မြေအကျယ်အဝန်း 5 ဧကမှ စတင်ပြီးခွဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်

🔸 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ။

🔸 Contact Phone - 092045650
09967038576
09951055862
09988249453
09269194401
09976856193

အချက်အလက်များ

 • မပြင်ဆင်ရသေး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မိတ္ထီလာမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ