? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
 • ? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး ? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 305 သိန်း (ကျပ်) - S-12717721 | iMyanmarHouse.com
1 Apr 2024 9:46 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်430 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12717721

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၅ လွှာ

25 ပေ x 35 ပေ 875 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 305 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

? ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး
? ၅လွှာရှယ်ပြင်​လေးကို
? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ်ရှင့်။

? ​စျေးနှုံး​လေးက သိန်း ၃၀၅ (အ၀ယ်တိုက်ရိုက်)
? အကျိုး​ဆောင်ပါလျှင် သိန်း ၃၁၀ ပါရှင့်။
? ၀ယ်ရောင်း​​ကောက်လို့ရတဲ့ ​​စျေး​လေး​နော်။

? အခန်းမီးလိုင်းအားလုံး ​အသစ်ပြန်ဆွဲထား၊
? ပြတင်း​ပေါက်၊ တံခါးမကြီး အပြည့် သံဗန်းတပ်၊
? ဧည့်ခန်းပြတင်း​ပေါက်၊ ဘုရားခန်း ပြတင်း​ပေါက် အ​ရှေ့ထုတ် သံဗန်းတပ်ထား၊
​? တစ်အိမ်လုံး ​ဆေးအသစ်သုတ်ထား၊
? မီးဖိုခုံ ​ကြွေပြားကပ်၊
? ​ရေအုတ်ကန် ကြမ်းခင်း ​ကြွေပြားကပ်၊
? အ​​ပေါ်​ Fiber ​ရေစည်၊
​သော့ပိတ် ချုပ်တက် အသင့်​နေရုံ၊
ကိုယ်တိုင်​နေဖို့ ပြင်ထားပြီး၊
ဘာမှထပ်ထည့်စရာ မလိုတဲ့ လှပ​တဲ့ အခန်း​လေးက ပိုင်ရှင် အသစ်ကို ​စောင့်​နေပါတယ်​​နော်။

တိုက်ခန်းအကျယ်ပေ?25x35
ဘုရားခန်း?1ခန်း
အိပ်ခန်း?2ခန်း
ရေချိုးခန်း?1ခန်း
အိမ်သာ ?1ခန်း အသင့်နေရုံလေးပါ​နော်။

☎ ဆက်သွယ်ရန် 09767944030

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ