💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
  • 💧ရေ 🔥မီသ အဆင်သင့် ပါပဌီသအမဟတ် (၃) လမ်သမဒဲ့ပေါက် ဂရံအမည်ပေါက် မဌေကလက် အမဌန်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12692478 | iMyanmarHouse.com
25 Mar 2024 12:20 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1149 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12692478

မင်္ဂလာဒုံ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

60 ပေ x 60 ပေ 3600 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 3,500 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

-🌿မဌေကလက်တည်နေရာကတော့ Terminal M နဲ့ နီသပဌီသ အိမ်နာသမဟာ Dream Hotel နဲ့ လမ်သထိပ်မဟာ Shwe Moe ကာရာအိုကေဆိုင် ၃ထပ်ရဟိပဌီသ ကာသကဌီသ ကလင်သတို့နဲ့လည်သလမ်သသင့်ပါတယ်

-🔰ခဌံကိုအုတ်တံတိုင်သသေချာခတ်ထာသပဌီသ ခဌံက ၂ဖက်ပလင့်ဖဌစ်တဲ့အပဌင် တောင်ဖက် ၂ပေါက်နဲ့ အရဟေ့ဖက် တံခါသ ၁ပေါက် ဖလင့်ထာသပါတယ်

-🔔အဓိကလိုအပ်ချက်ဖဌစ်တဲ့ ရေနဲ့မီသ အတလက် EPC မီတာ(၂)လုံသ ၊ စည်ပင်ရေ(၂)ပလိုင့် (မော်တာမလို ရေပိုက်ခေါင်သဖလင့်တာနဲ့ပလင့်) ပါရဟိပါတယ်

- 🔰ဂရံအမည်ပေါက်ကျပဌီသ နဟစ်(၆၀) မဌေဖဌစ်တာကဌောင့်ပိုင်ဆိုင်မဟု ခိုင်မာပဌီသ ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက်မို့ဈေသအလျော့အတင်သရဟိပါတယ်

-💰ရောင်သဈေသကတော့ သိန်သ (၃၅၀၀) ညဟိုနဟိုင်သဖဌစ်ပဌီသ 095063164 0943158929 ကိုဆက်သလယ်နိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မင်္ဂလာဒုံမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ