💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
 • 💥 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အခြေချလိုသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးအထပ် ဈေးလျော့ပေးလိုက်ပါပြီ🌟 - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,350 သိန်း (ကျပ်) - S-12400782 | iMyanmarHouse.com
23 Jan 2024 9:57 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်2495 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12400782

စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၄ လွှာ

25 ပေ x 55 ပေ 1375 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 2,350 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

-အချက်အချာကျသော ကျွန်းတောလမ်းမနှင့် ရန်ကြီးအောင်လမ်းထိပ် ဒေါင့်ကွက် မှာရှိတဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ် အောက်ခန်းနေသူများလည်း အေးဆေးကြပြီး အဆင့်တန်းရှိ (ငွေကြေးပြည်စုံကြ)သောသူများဖြစ်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြိုက်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ

-အိမ်အကျယ် 25'x55' ရှိပြီး aircon 3 လုံး ၊ အခန်း 2 ခန်း ၊အိမ်ရှေ့နဲ့မီးဖိုချောင်တွင်ကြွေပြားအပြည့်ခင်းပြီး ၊ ရေပူရေအေးစက်တပ်ဆင်ပြီး ၊ မီးဖိုချောင် cabinet အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး ၊ အိမ်အမိုးပေါ် အနားယူကြည့်ရန် view point နေရာရှိ အနောက်ဘက် ၂ ပေါက်လုံး သံဗန်းတပ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်

-လေဝင်လေထွက်ကောင်း (ဘေးတိုက်အမြှင့်မရှိ)
-စျေးနီး
-ဘုန်းကြီးကျောင်းနီး (ကျွန်းတောလမ်းမဘေးအိမ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်)
-ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနီး
-စာသင်ကျောင်းနီး
-ရပ်ကွက်ရုံးနီး
-Time city နီး
-ဆေးခန်းနီး
-ကားရေဆေးခုံနီး
-အိမ်ရှေ့တည့်တည့်လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှိပါတယ်

-ရေနဲ့မီးအတွက်ဆိုရင်လည်း အော်တိုရေမော်တာ ၊ကိုယ်ပိုင်မီတာ မီတာဘေလ်လက်ကျန်မရှိ (အကုန်ဆောင်ပြီး) ဖြစ်ပါတယ်

-ရောင်းဈေးကတော့ သိန်း (2350) အလျော့အတင်းရှိ ညှိနှိုင်း ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာဖြစ်လို့အရှုပ်ရှင်းကင်း နေထိုင်ခွင့်ကျပြီး bcc ပါ

-အခန်းလာရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက 09782040956 09968344704 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး စီးပွားတိုးကြပါစေ

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ