🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
 • 🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ထုထည်ကောင်းကောင်း အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော 2.5RC တိုက်သစ်ကြီးအရောင်း 🏡 - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,950 သိန်း (ကျပ်) - S-12395356 | iMyanmarHouse.com
22 Jan 2024 9:29 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1784 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12395356

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 5 ခန်း

ဈေးနှုန်း 7,950 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

အရောင်းစျေး သိန်း (7950 )ညှိနှိုင်း 'တန်ရင်မြန်မယ်နော်'
#1.1#အကျိုးတူမိတ်ဆွေများလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်

Location

#ရန်ကုန်မြို့
#မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်

44ရပ်ကွက်
ဗထူးလမ်းမနှင့် မန်းလေးလမ်းမတည့်ပေါက်သောလမ်း
#ပါမစ်မြေ#‌အိမ်ရှေ့လမ်းကျယ်၊အရှေ့လည့် ‌‌၊ဈေးနီး ၊ကျောင်းနီး

မြေအကျယ် ပေ 40 x 60

1. မြေညီထပ်

🔷 Living room ဧည့်ခန်းကျယ်
🔷Master bedroom 1 ခန်း
🔷 Common toilet & bathroom
🔷 Kitchen & Dining room
🔷 Washing Machine အဝတ်လျှော်စက်ထားရန်နေရာ

2. ပထမထပ်

🟢 Shrine room ဘုရားခန်းကျယ်
🟢Master bedroom 2 ခန်း
🟢Living room ဧည့်ခန်းကျယ်
🟢Verandah ဝရန်တာကျယ်

3. ဒုတိယထပ်

♦ Master bedroom 1 ခန်း
♦ရှေ့နောက် Verandah (ဝရန်တာ)ကျယ်ပေါ်တွင် ကြွေပြားအပြည့်ခင်းထား

🪵ကျွန်းပါကေး၊ကျွန်းတံခါး၊ကျွန်းပြတင်းပေါက် များကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
🔵Car parking space area ကို Pro-Shell ဆေးသုတ်ထားပြီး၊ ခြံ‌အတွင်း အပြင်မှာလည်းကားများများ ရပ်နိုင်ပါသည်။
‌ 🌳လေကောင်းလေသန့်ရှူရန် နှင့်ပန်းပင်စိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက်လည်း ခြံဘေး‌မြေလွတ်တွင် Mini ပန်းခြံလေးထားပြုလုပ်ထား‌ပြီး ဂျပန်(Greenမြက်)အမျိုးအစားကိုလည်း စိုက်ပေးထားပါသည်။
⚽ကလေးငယ်များရှိ‌သောမိသားစုများအတွက် ကလေးများတစ်နေကုန် နေမပူဘဲ ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်။

💰ရောင်းစျေးကတော့သိန်း (၇၉၅၀) ညှိနှိုင်းဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်

📱09789684965 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€¼á€±á€¬á€ºá€„ြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€¼á€±á€¬á€ºá€„ြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ