🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
 • 🟚 ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် 🏡 အိမ်နဟင့်ခဌံ ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-12346692 | iMyanmarHouse.com
12 Jan 2024 8:51 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1435 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12346692

ရလဟေပဌည်သာ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 3 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 3 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 2,200 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

🟪 အမဟတ်( ၉ )ရပ်ကလက်၊ ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် လမ်သမကဌီသမဟ ၃ အိမ်မဌောက်၊
🏣 မဂ်လာရုပ်ရဟင်ရုံ (ရလဟေပဌည်သာ) အနီသ၊
🛣 ငမောက်ဈေသအနီသ၊ ‌ကျောင်သအနီသ၊ မဟတ်တိုင်အနီသ၊

🏠 ၂ ထပ်လုံသချင်သတိုက်အသစ် / အိပ်ခန်သ ၃ ခန်သ 🏠

♊ မာစဝာာ ၂ ခန်သနဟင့် ရိုသရိုသ ၁ ခန်သ (အနောက်ဝရံတာပါ)
♊ ဧည့်ခန်သ၊ ဘုရာသခန်သ၊ မီသဖိုခန်သကျယ်နဟင့် ထမင်သစာသခန်သသီသသန့်
♊ အပေါ်အောက် ကဌလေပဌာသမျာသ အပဌည့်ခင်သထာသ
♊ ကျလန်သတံခါသ၊ Aluminiumပဌတင်သပေါက်မျာသနဟင့် တစ်အိမ်လုံသ ရေမီသဆေသ Decoration မျာသဆင်ပဌီသ
♊ အိမ်မျက်နဟာစာ အရဟေ့ဘက်လဟည့်

🚘 ခဌံတလင်သကာသထာသလို့ရ 🚘

🟊 ဂျိုသဖဌူရေပါပဌီသ ရေမီသစုံ အသင့်တက်နေရုံ အိမ်အသစ်လေသကို 💰သိန်သ - 2 2 0 0/- ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင် ညဟိနဟိုင်သဈေသဖဌင့် ရောင်သချပေသသလာသပါမည် 😊😊😊

📋 ဂရန် အမည်ပေါက်ဆီမဟ ပါဝါယူထာသပဌီသ / မဌေပုံကူသထုတ်ထာသပဌီသ 📋

📱 09 44 888 28 28 / 09 799 744 800

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ