ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီး River View ရော Pagoda View ပါ မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းကနေခံစားနိုင်မည့် ရှားပါးCondo လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်✨ - ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12331724 | iMyanmarHouse.com
8 Jan 2024 3:13 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1522 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12331724

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို | ၇ လွှာ

25 ပေ x 60 ပေ 1500 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 3,850 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

📍ကွန်ဒိုလေးရဲ့တည်နေရာကတော့ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၊ အောက်ဘိုကလေးဈေးလမ်မှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပြီးအနီးအနားမှာလည်း ဘိုကလေးဈေး ၊ ဂမုန်းပွင့် ၊ ဘုရားများ၊ Bus stop တို့အပြင် Downtown မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက် သွားလာရလွယ်ကူပြီး အချက်အချာကျတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။

🏠ကွန်ဒိုခန်းလေးရဲ့ အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 25' ပေ x 60' ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနှင့်အတူတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်မည့်အပြင်7လွှာမှာရှိတဲ့အတွက် လေကောင်းလေသန့်ရရှိပြီး အလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိပါတယ်

🔸ကွန်ဒိုခန်းလေးအတွင်းမှာတော့ Bedroom ကျယ် - 2ခန်း ၊ ရေချိုးအိမ်သာ တွဲရက် 1ခန်း ၊ common tiolet 1ခန်း ၊ Dining Room 1ခန်း ၊ Kitchen 1ခန်း တို့ပါဝင်ပါတယ်။ထို့အပြင် တစ်အိမ်လုံးကို ကျွန်းပါကေးခင်းပေးထားပြီး Dining Room နှင့် Kitchen Room တို့ကိုတော့ ကြွေပြားကပ်ပေးထားပါတယ် အိမ်ရှေ့နံရံအောက်ခြေများကို ကျွန်းအစစ်ဖြင့် အလှဆင်ပေးထားပြီး Aircon 4လုံး ၊ CCTV 2လုံး ၊ ရေပူရေအေး ၊ အညှော်စုပ်စက် ၊ ရေ L2000 fiber တိုင်ကီ၊ ၂၄နာရီ လုံခြုံရေး ၊ တစ်အိမ်လုံး လုံခြုံရေးသံပန်းများ ၊ ခြင်လုံဇကာများတပ်ပေးထားတဲအပြင် မီးပျက်လည်း မီးစက်နှိုးပေးတဲ့အတွက် နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသင့်နေထိုင်ရုံ ပြင်ဆင်ထားပြီး လက်လွှတ်မခံပဲဝယ်ယူသင့်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်

🔸Downtown မြို့ထဲမှာ ဒီဈေးနဲ့ရတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်နေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြန်ငှားစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ကိုဝယ်ထားသင့်တဲ့နေရာလေးဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸အခုလိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ကွန်ဒိုခန်းလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ 💰 သိန်း 3850 (ညှိနိုင်း) ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်း ☎ - 09255700786 ကိုသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ