အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် (Kyeemyindaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,610 သိန်း (ကျပ်) - S-11176134 | iMyanmarHouse.com
18 Mar 2023 12:40 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1605 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11176134

ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို | ၉ လွှာ

3300 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 5,610 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမပေါ် ရှိ Sinmalite condo အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
လှည်းတန်း ၊ စမ်းချောင်း၊ တို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အတွက်သွားလာရလွယ်ကူပြီး အချက်အခြာကျတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
တိုက်အောက်ဆင်းတာနဲ့ ဈေးတန်းရောက်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာပြီး အိမ်ရှင်မများအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
အခန်းကလည်း ၉လွှာမှာရှိတဲ့အတွက် ရန်ကုန်မြစ်ထဲလာတဲ့သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ လေကို ရှုရိုက်ရင်း၊ လှပသော မြင်ကွင်းများကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့အတွက် တစ်နေ့တာအမောများကို ဖြေဖျောက်စေနိုင်ပါတယ်
အိမ်တံခါးများ၊ ပါကေး ၊ ထမင်းစားပွဲ နှင့် အိမ်အလှဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးကို ကျွန်းအစစ်ဖြင့် အလှဆင်ပေးထားပါတယ်
အခန်းက ၉လွှာဆိုပေမဲ့အပေါ်မှာ ၂လွှာကျန်ပါသေးတဲ့အတွက် နွေရာသီမှာ မီးပျက်တဲ့အချိန်ပူမှာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး
Living Room မှာ L Shape sofa ကို ထားပေးထားပြီး အရှေ့ဘက် သီးသန့်ခန်းမှာတော့ sofa set 1ခု ထားပေးထားပါတယ်
Master Bedroom 1ခန်း ၊ Single Bedroom 3ခန်း နှင့် common Tiolet 2ခန်း ပါရှိပါတယ်
ရေချိုးခန်းတိုင်းတွင် ရေပူရေအေးပါပြီး Aircon 2ကောင် ၁လုံး၊ 1.5 ကောင် ၆လုံးတပ်ပေးထားပါတယ်
ခန်းစီးလိုကိပါများ ၊ မီးမျးနှင့်လည်း အလှဆင်ပေးထားပြီး အသုံးပြုထားသော Furniture များမှာ Thailand made ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်
အိမ်ထဲတွင် CCTV ၅လုံး ပါဝင်ပြီး လူ ၁၃ယောက်စီးနိုင်သော ဓာတ်လှေကား ၂စီးနှင့် ကားပါကင်လည်းပါဝင်ပါတယ်
တိုက်ကိုတော့ မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်အောင် Steel Structure နဲ့ သေချာ ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိုးကြိုးလွဲလည်းတပ်ပေးထားပါတယ်
အကျယ်အဝန်း - 3300 sqft
ဈေးနှုန်း - သိန်း 5610 ( ညှိနှိုင်း )
‌ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - 095122783

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ