မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ 3 ထပ် RC တိုက်လုံးချင်းအသစ်စက်စက်လေးရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11083882 | iMyanmarHouse.com
23 Feb 2023 1:17 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1213 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11083882

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

50 ပေ x 60 ပေ 3000 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 5 ခန်း ရေချိုးခန်း 6 ခန်း

ဈေးနှုန်း 8,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

အိမ်ရဲ့တည်နေရာကတော့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၂၉ ရပ်ကွက် ပေ ၈၀ လမ်းကျယ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပီး ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ,သခင်ဗစိန်လမ်း ,ကားဂိတ် , ပင်လုံဆးရုံ , ဈေး ,City Mall အစရှိတဲ့ နေရာတွေနဲ့လဲ နီးတဲ့အတွက်သွားလာရေးအတွက်တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်

မြေရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့ပေ 50'× 60' ဖြစ်ပီး 33'×42' ဖြင့်အိမ်တည်ဆောက်ထားကာ ခြံဝန်းလှလှလေးနဲ့ နေချင်တဲ့သူတွေ Facilities အပြည့်အစုံနဲ့နေချင်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်ကို Luxury ဆန်ဆန်နဲ့ အရမ်းကိုလှတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဆိုရင်လဲ မမှားပါဖူး

အိမ်ကြီးရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံမှာ အရှေ့ဘက်သို့လှည့်ထားပီး အိမ်နံပတ်ပေါင်းခြင်းမှာ 7 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ့်ကိုအတိတ်နမိတ်ကောင်းသည့်အပြင် ခြံအပြင်ဘက်တွင် ကား ၃ စီး ခြံအတွင်းဘက်တွင် ကား ၄ စီး စုစုပေါင်း ကား ၇ စီးတောင်ရပ်နားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် မိသားစုနဲ့နေထိုင်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ရုံးခန်းဖွင့်ချင်တဲ့သူတွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ လက်မလွတ်ခံသင့်တဲ့အိမ်လေးတလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်

အိမ်ခန်းအတွင်းမှာတော့
Master Bedroom - 4 ခန်း
Single Bedroom - 1 ခန်း
Bathtubs - 4 လုံး
အများသုံးရေချိုးခန်းအိမ်သာ - ၂ ခန်း
Gym ခန်း - 1 ခန်း
ဧည့်ခန်း - 2 ခန်း
ဘုရားခန်း
ထမင်းစားခန်း
ထမင်းချက်ခန်း
အိမ်အကူအခန်း
စတိုခန်း
စွမ်းအင်ချွေတာသည့် Inverter
Aircorn - 5 လုံး
CCTV - 6 လုံး
Auto Gate - ခြံတခါးမကြီး ( Remote control )
Pressure Pump နှင့်
ရေပူရေအေးစက် များပါရှိသည့်အပြင် ဘေးဘက်တွင်လဲ မြေအပို 13 ' ပါရှိပီး ဘန်ဂလို 1 ခုနှင့် အပိုမီးဖိုချောင် 1 ခုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ် ထို့အပြင် အိမ်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးအထပ်မှလဲ ကြောင်လိမ်လှေကားလေးဖြင့် လသာဆောင်အပေါ်ဆုံးသို့သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုလိုက်အကင်ကင်စားဖို့ဖြစ်ဖြစ် ရှုခင်းတွေကြည့်ပီးစိတ်ကြိုက်အနားဖြေလို့ရအောင်အတွက် အုတ်ခုံလေးတွေလဲလုပ်ပေးထားပါသေးတယ်ဗျ

ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 8500( ညှိနိုင်း )
ဖြစ်ပီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည့်အပြင် ဂရံမြေဖြစ်သောကြောင့်အရှူပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်

အကျိုးဆောင်များအားလုံးလဲ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်

အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်းလေးသာဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်
Ph No - 09451572447
- 09796937624

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ