24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
 • 24 နာရီမီးမပျက်ပဲ Facilities အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Oasis နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swe Daw City Condo အခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာဒုံ (Mingaladon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12 သိန်း (ကျပ်) - R-21081761 | iMyanmarHouse.com
23 May 2024 11:53 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်968 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-21081761

မင်္ဂလာဒုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို | ၄ လွှာ

1260 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 12 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔸 ကွန်ဒိုလေးရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆုံဆည်းရာဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာတည်ရိှိတာဖြစ်ပြီး အနီးအနားမှာလည်း လေဆိပ် ၊ အဝေးပြေးကားဂိတ် ၊ ဂေါက်ကွင်း ၊ Terminal M shopping mall ၊ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ ၊ လက္ကားဈေး ၊ အမှတ်(၃) လမ်းမကြီးတို့နဲ့ အနီးဆုံးတွင်တည်ရှိနေသောကြောင့် နေထိုင်မှုအတွက်သာမကသွားလာဖို့ပါအဆင်ပြေစေမဲ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 ကွန်ဒိုအခန်းလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 1260 Sqft ဖြစ်ပြီး 4 လွှာအခန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူကျယ်ကျယ်နှင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ပြီး အခန်းတွင်းကနေ lake and garden view ကိုပါတစ်ဝကြီးခံစားနိုင်မဲ့အခန်းလေးဖြစ်လို့လက်မလွှတ်ပဲအမြန်ဌားရမ်းထားမှစိတ်ချရမယ်နော်

🔸 အခန်းတွင်းမှာတော့
✅ Master Room - 1 ခန်း
✅ Single Room - 2 ခန်း
✅ Living Room
✅ Aircon - 4 လုံး
✅ ရေပူရေအေးစက် အစရှိတာတွေပါဝင်တဲ့ အသင့်နေထိုင်ရုံပြင်ဆင်ထားပြီးသားအခန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 Condo အတွင်းမှာတော့
✅ ဓါတ်လှေကား (၄)စီး၊ Standby Generator ၊ 20MVA ဓါတ်အားခွဲရုံနှင့် Transformer များ
✅ CCTV နှင့် Security Access control စနစ်များ
✅ Fire Alarm system နှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များ
✅ ကျယ်ဝန်းသော Car Parking, Swimming Pool, Gym
✅ 24 Hours Convenience & Security Service အစရှိတဲ့ Facilities တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။

🔸 အခုလို Facilities အပြည့်နဲ့ နေရာကောင်းမှာတည်ရှိတဲ့ Condo လေးရဲ့တစ်လအဌားဈေးနှုန်းလေးကတော့ 12 သိန်း ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးအနေနဲ့ 6 လချုပ်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဌားတာလည်းဖြစ်လို့အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဌားရမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ။

🔸 Contact Phone - 09420081358 , 0997697979

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ