🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့ 🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့
🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် - ငဟါသရန် - လမ်သမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 20 သိန်သ (ကျပ်) - R-21079791 | iMyanmarHouse.com
21 May 2024 10:17 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်223 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် R-21079791

လမ်သမတော် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

ကလန်ဒို

1439 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 4 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 3 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 20 သိန်သ (ကျပ်)

𝐁𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐫 Rent
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

🔰 ရန်ကုန်မဌို့လယ်ခေါင်မဟာ မလန်သကဌပ်မဟုတလေမရဟိပဲ လလတ်လပ်မဟုအပဌည့်ဖဌင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့

🔰 လမ်သမတော်မဌို့နယ် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမဟာ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မဟီ 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 မျာသစုဝေသရာ အဆင့်မဌင့် 𝐁𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 ကို အတန်ဆုံသဈေသလေသနဲ့ ငဟာပေသမဟာမို့ အမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်တော့နော်

🎀 ဈေသနဟုန်သ... 20သိန်သ(ညဟိနဟိုင်သ)🎀

🔰 အကျယ်အဝန်သ 1439 Sqftမဟာ
🔰 Master Bedroom (1ခန်သ)
🔰 Single Bedrooms (3ခန်သ)
🔰 Aircons (4လုံသ)
🔰 ပါကေသခင်သပဌီသ

🔰 လူလုံသဝမနေရသေသတဲ့ အခန်သလေသကိုမဟ အသစ်စက်စက်ပရိဘောဂတလေထည့်ပေသမဟာဆိုတော့ အသစ်မဟ အသစ်ဆိုသူတလေအတလက် ကလက်တိ

🔰 ခုလိုချိန်ခါမျိုသမဟာ အခန်သရဟာသူတိုင်သမေသကဌတဲ့ Back up generator လဲပါတာမို့ ကဌိုက်သလောက်သုံသ ကျသလောက်ပေသရုံ😛

🔰 1.5 ဧကထိကျယ်ဝန်သတဲ့ ပန်သခဌံကဌီသရဟိပဌီသ

🔰 Mechanical Car Parking စနဟစ်ဖဌစ်တာကဌောင့်ကာသပါကင်အတလက်ကလဲအဆင်ပဌေပဌီသ

🔰 Card Access System ဖဌင့် Security System ကိုအဆင့် ၅ ဆင့်ထိချမဟတ်ထာသတာကဌောင့်လုံခဌုံရေသအတလက်က စိတ်ပူစရာကိုမလိုတာရယ်နော်

🔰 နိုင်ငံတကာအဆင့်မဟီ Condo Facilities တလေဖဌစ်တဲ့

🔰 Swimming Pool & Gym
🔰 Garden Area
🔰 24hrs Security System
🔰 Video Intercom System

🔰 အဆင့်မဌင့်ကာသပါကင်၊ ရေသန့်စင်စနစ် နဟင့် အမဟိုက်သိမ်သစနစ် တို့တလဲလျက်ပါဝင်ပါတယ်နော်

🔰 နိုငံတကာသံရုံသအမျာသစု၊ အစိုသရရုံသအမျာသစုံသရဟိပဌီသ

🔰 Shopping Mall, Bank, ကျောင်သစတာတလေကလဲ အနီသနာသတင်ရယ်မို့

🔰 မိသာသစုအေသအေသချမ်သချမ်သနေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတလေအတလက် အကောင်သဆုံသ ‌ကလန်ဒိုခန်သလေသကိုမဟ ဒီဈေသလေသနဲ့ ငဟာသပေသမဟာမို့ အမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်တော့နော်
🔰 ပုံလေသတလေပဲကဌည့်ရတာအာသမရလို့ နေချင်စဖလယ်ကလန်ဒိုခန်သလေသကို စိတ်တိုင်သကျကဌည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်သလေသ‌တော့ကဌိုဆက်ပေသပါရဟင့်

🎀 ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေရဲ့ ဝန်ဆောင်ခတလေကတော့ 🎀

🙏 အငဟာသ အကျိုသဆောင်ခ (1လစာ) အိမ်ရဟင်၊အိမ်ငဟာသ နဟစ်ညသစလုံသမဟ ပေသရန်

🙏 အရောင်သ အကျိုသဆောင်ခ (2%)
အိမ်ရဟင်မဟ ပေသရန်( အဝယ်မဟ ပေသစရာမလိုပါရဟင့် )

🥰 အကျိုသတူမျာသလဲ ဆက်သလယ်နိုင်ပါတယ်နော် 🥰

❎ ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေမဟ
တင်ထာသသော စာသာသနဟင့် ပုံမျာသကို ခလင့်ပဌုချက်မရပဲ ကူသယူသဖော်ပဌခဌင်သ မပဌုကဌပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ရဟင် ❎

🌌 ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ 🌌

☎ 09 420 229610

☎ 09 422 338 252

☎ 09 951 287 905

အချက်အလက်မျာသ

  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် (SHWE LUCK PWINT REAL ESTATE) ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် (SHWE LUCK PWINT REAL ESTATE) ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


လမ်သမတော်မဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ