🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
 • 🌏 ရန်ကုန် စက်မှုဇုံများ ထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸🤝 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 335 သိန်း (ကျပ်) - R-21053125 | iMyanmarHouse.com
11 May 2024 1:55 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်475 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-21053125

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

2 ဧက

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 335 သိန်း (ကျပ်)

☘️ "Hi Everyone "🤗

🌍 ရန်ကုန်စက်မှုဇုံများထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတွက် ခုချိန်မှာ ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုံ အငှားများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်း။💸

✍️✍️✍️💸💸💸💸🤝🤝🤝🤝

🟢 No-( 1 ) Rent Price - 335 Ls ( Nego )

🔰 နိူင်ငံတကာပြည်ပစက်မှုဇုံ ထဲတွင် အကျယ် ၂ ဧက ကျော်ရှိသည့် ဂိုထောင်+ရုံးခန်း အသင့်ပါကို အမြန်ဆုံး ငှားရန်ရှိသည်။

♻️ Owner want to Urgent Rent almost New factory Building Land Area : ( 2.24 Arca ) has Rent PRICE is 355 Ls ( Mingalardon Industrial Zone ) .
🔰🔰🔰🤝🤝🤝

🟢 ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်ခဲလှတဲ့ International စက်မှုဇုံကြီး နိူင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှယ်ယာစပ်တူ ဖွင့်ပြီး Japan ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦး Design နဲ့ အတူ ၊ အဆောက်ဉီး သက်တမ်း ၄ နှစ်ဝန်းကျင်ပဲရှိနေတဲ့တွက် အသစ်နီးပါး ခိုင်ခံ့ ၊ တိကျ ၊သေချာ ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ထားရှိတဲ့ Mingalardon Industrial Zone ထဲက ရှားရှားပါးပါး နေရာကောင်း ရှားပါးလေးတွေထဲကမှ အတန်ဆုံးဈေးဖြင့် ငှားမည်။

🔰 အကျယ် = ၂.၄၇ ဧက

🔰 Warehouse Area = ဂိုထောင် + 2 RC Office
( 100,000 Sqft )

🔰 အရန်မီးစက် = 500 KVA Transformer + 315 KVA Backup Generator.

🔰 Building Design = ကွန်တိန်နာ ကားကြီးများ အလွယ်တကူ ဝင်ထွက်နိူင်‌ အောင် ပါကင်နေရာစနစ်တကျ ပတ်လမ်းများ ထားရှိပြီး ၊ ရုံးခန်းများတွက်ကို စနစ်တကျ အသံလုံ နည်းပညာများ နှင့်အတူ Department များ စနစ်တကျ နေရာသတ်မှတ် ထားပါသည်။

🔰 Warehouse Area = ဂိုထောင် + 2RC Office
( 100,000 Sqft )

💰 Rental Price - 335 Ls ( Negotiate )

>>>>>>>>

🟢 No-( 2 ) ရှေ့ဒဂုံ စက်မှုဇုံ ၊ အမှတ် ၂လမ်းမပေါ် ။
🔰 အကျယ် = မြေ 4 ဧက
🔰 ဂိုထောင် အကျယ် = Sqft 100,000
🔰 315 KVA
💰 Rent Price = 520 Ls ( Nego )

>>>>>>>>

🟢 NO-( 3 ) ရှေ့ဒဂုံ စက်မှုဇုံ ၊ ကျန်စစ်သား လမ်းမပေါ်။
🔰 အကျယ် = 2.3 ဧက
🔰 ဂိုထောင် အကျယ် = 70,000 Sqft
🔰 315 KVA
🔰 800 KVA
🔰 Rent Price - 270 Ls ( Nego )

>>>>>>>>

🟢 No-( 4 ) ရှေ့ဒဂုံ စက်မှုဇုံ ၊ အမှတ် 2 လမ်းမကြီး အနီး။
🔰 အကျယ် = 1.5 ဧက
🔰 ဂိုထောင် အကျယ် = 50,000 Sqft
🔰 Office RC 5 လုံး။
🔰 315 KVA
💰 Rent Price - 120 Ls ( Nego )

>>>>>>>>>

🟢 No-( 5 ) ရွှေပြည်သာ ဇုံ ( 4 ) ။
🔰 အကျယ် = 2 ဧက
🔰 ဂိုထောင် အကျယ် = 80,000 Sqft
🔰 315 KVA
💰 Rent Price = 500 Ls ( Nego )

>>>>>>>>>

🟢 No-( 6 ) ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုံ ၊
🔰 Area = 2 ဧက ‌ကျော် ( ထောင့်ကွက် )
🔰 ဂိုထောင် ၃ လုံး။
🔰 400 KVA
💰 Rent Price - ( 1 Sqft = 400 Ls )

>>>>>>>>>>

🟢 NO-( 7 ) , ရွှေလင်းပန်း စက်မှုဇုံ။ ( ဆိပ်ခံ တံတားအပါ။ )
🔰 Area = 60,000 Sqft
🔰 ဂိုထောင်အပါ။
💰Rent Price = 450 Ls ( Nego )

>>>>>>>>>>

🔰🔰🔰🤝🤝🤝💸💸💸

✨☘️ 𝗡𝗼𝘄 𝗙𝗼𝗿 Rent/𝗦𝗮𝗹𝗲! 𝗗𝗼𝗻'𝘁 𝗺𝗶𝘀𝘀 𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗮 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆.💸💸💸

🔰🔰🔰🤝🤝🤝🤝

✏️ 欢 迎 委 托 我 们 帮 你 解 决 买· 卖· 租 的 一 切 问 题✨
✏️ 专 业 代 办 银 行 贷 款 / 律 師 楼 买 卖 合 同 ————————————
🖌𝗗𝗲𝗮𝗿 𝗮𝗹𝗹, 𝗶𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗮𝗻𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘆 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 / 𝗥𝗘𝗡𝗧 , 𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗳𝗲𝗲𝗹 𝗳𝗿𝗲𝗲 𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁

🔔 09-503 6222 , 09-5006300
☎️ 09775036222
📲 𝟬𝟵-𝟰𝟬 𝟭𝟭𝟭 𝟮𝟮𝟴𝟬
⚜️ 𝗜 𝗰𝗮𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁 𝘆𝗼𝘂.💸
💖𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸𝘀 𝗙𝗼𝗿 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗶𝗺𝗲𝘀.💚

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€¼á€±á€¬á€ºá€„ြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€¼á€±á€¬á€ºá€„ြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Shwe Poe RealEstate Company ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ

Shwe Poe RealEstate Company ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ