#အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
 • #အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန် - ငှါးရန် - တိုက်ကြီး (Taikkyi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5 သိန်း (ကျပ်) - R-20604432 | iMyanmarHouse.com
11 Oct 2023 2:19 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်327 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20604432

တိုက်ကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

28 ပေ x 60 ပေ 1680 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 5 သိန်း (ကျပ်)

#အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ #လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက် #ငှားမည်။ လစာ ၅၀၀,၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)၊ #ဥက္ကံမြို့ #တိုက်ကြီးမြို့နယ် #ရန်ကုန်

• #အိမ်ရှင်တိုက်ရိုက်
• #အကျိုးဆောင်မလို
• #ဖုန်း 09250291348 , 09252578077
• တစ်မြို့လုံးတွင် စီးပွားရေးအချက်အချာအကျဆုံးနေရာ။
• #ကုမ္ပဏီ #ရုံးခန်း #ဆိုင်ခန်းများ ဖွင့်ရန် အထူးသင့်လျော်သည်။
• ဥက္ကံဈေးရှေ့။
• ရန်ကုန်ပြည်လမ်း ဥက္ကံဟိုတယ်၊ ရွှေကံသာခန်းမ၊ YBS ကားဂိတ်နှင့် ဥက္ကံရထားဘူတာမှ သုံးမိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရုံ။
• ဥက္ကံကားဂိတ်မှ အင်းစိန်နှင့် လမ်းမတော် Ocean
အထိ လိုင်းကားနှင့် ရထားရှိ
• စီးပွားရေးအချက်အချာကျ
• ချက်ချင်းအသင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နိုင်သည်။
• လစာ ၅ သိန်း (ရေရှည်ငှားမည်ဆိုပါက ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်)
• စပေါ် ၁၀ သိန်း
• ရေ၊ မီးအစုံပါ
• အဝီစီတွင်းနှင့် ရေမော်တာ
• ခြံမျက်နှာစာအကျယ် ၃၂ ပေ၊ ရှေ့နောက်အလျား ပေ ၆၀ + မြေလွတ် ၁၀ ပေ
• အိမ်အကျယ် ၂၈ ပေ၊ ရှေ့နောက်အလျား ပေ ၆၀
• ပြတင်းပေါက် ၂ ပေါက်စီ ပါသော ၁၀ ပေပတ်လည်ရှိ အိပ်ခန်း ၄ခန်းပါ။
• အိမ်ရှေ့နှင့်လမ်း ၁၄ ပေကွာ
• ခြံတံခါးနှင့် အိမ်တံခါးကြား အိမ်အတွင်းပိုင်း နေရာလွတ် ၇ ပေ x ၂၈ ပေ
• ဝရံတာ ၇ပေ x ၂၈ ပေ
• နှစ်ထပ်အိမ်မကြီး ၃၁ ပေ x ၂၈ ပေ
• ထမင်းစားခန်းနှင့် ရေချိုးခန်း ၁၆ ပေ x ၂၈ ပေ
• ထမင်းစားခန်းနှင့် အိမ်နောက်တံခါးကြား အိမ်တွင်းနေရာလွတ် ၅ ပေ x ၂၈ ပေ
• အိမ်နောက်တံခါးနှင့် ခြံစည်းရိုးမြေလွတ် ၁၀ ပေ x ၂၈ ပေ
• ဘိုထိုင်အိမ်သာတစ်ခန်းနှင့် ရိုးရိုးအိမ်သာတစ်ခန်း
• ၁၀ပေပတ်လည် ရေလှောင်ကန်
• ၅ ပေပတ်လည် ရေတင်ကန်
• အသင့်သုံးမီးဖိုခုံများနှင့်ရေစင်
• တိုက်ခန်းဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကိုလည်း တစ်ပုံချင်းစီတွင် အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
• အခန်းများကို တစ်လမ်းကျော်တွင်နေထိုင်သည့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြသပေးပါမည်။
P.S.
ဗီဒီယိုထဲမှာ အိမ်အတိုင်းအတာမှန်းပြောလိုက်တာ ကျဥ်းသွားပေမယ့် စာထဲကအတိုင်းက အမှန်ပါ။

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်

အိမ်ခြံမြေ တည်ရှိရာ မြေပုံ

နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store