ျပည့္စံု စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
(Pyae Sone Industrial Zone & Real Estate Service)

1. စက္ရံု၊ ဂိုေဒါင္ေျမကြက္ႏွင့္ လံုးခ်င္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုမ်ားအား တရားဝင္ ေရာင္း/ဝယ္/ငွါးရမ္းေပးျခင္း။
2.ေနရာေဒသအလိုက္ တန္ဘိုးျဖတ္အႀကံေပးျခင္း ။
3. စက္ရံု၊ ဂိုေဒါင္၊ ေျမကြက္ႏွင့္ လံုးခ်င္း၊ တိုက္ခန္း ၊ ကြန္ဒိုမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ ေရာင္း /ဝယ္/ငွါးရမ္းမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း။
4. အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ ေျမပံု ေျမရာဇဝင္ ထုတ္ယူျခင္း၊ အမည္ေပါက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားမွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ၊ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
5. လူႀကီးမင္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စက္မႈဇုန္ ေျမကြက္၊ စက္ရံု၊ ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္ လံုးခ်င္း၊ တုိက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုမ်ားအား ေရာင္း/ ဝယ္/ ငွါးရမ္းလိုပါက " ျပည့္စံု " အက်ိဳးေဆာင္သို႔ အပ္ႏွံထားႏိုင္ပါသည္။
6. လူႀကီးမင္းတို႔၏ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေရာင္း/၀ယ္/ငွားရမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0