စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

3576 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

Padonmar Condominium သည္

  • စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္တည္ရွိၿပီး 70% ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္သည္။
  • အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္။
  • အိပ္ခန္း ဖြဲ႔ေပးၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း ၊ အိမ္သာ ကို ေၾကြျပားမ်ားကပ္ေပးမည္။
  • ဘိုထိုင္၊ ေဘစင္၊ shower၊ tap၊ ေရပူ ၊ ေရေအးလိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္။
  • Celling အား ဂ်က္ဆင္ဘုတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ တပ္ဆင္ေပးမည္။
  • အိပ္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးမ်ားအားလံုး ကြ်န္းတံခါးတပ္ဆင္ေပးမည္။
  • အထူးေစ်းႏႈန္း ၊ အတိုးမဲ့အရစ္က် ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည္။

 

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

 

Facilties
- Pile Foundation
- Room Type
- Sigma Lift (Made in Korea)
  (Battery Back Up System)
- Generator (For Lift)
- Own Meter
- Overhead Tank
- Underground Tank
- Automated Water Supply System
- CCTV & PABX Line
- Satellite System
- Video Intercom  
- Security Door Lock System
- Security Staff

 

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo 

 

Location Map

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အတိုးမဲ့အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ Padonmar Condo

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

MEGA 39 Development Co., Ltd.

MEGA 39 Development Co., Ltd.

လိပ္စာ
Sanchaung, Yangon