2214 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အိပ္ခန္းသည္ အပန္းေျဖရန္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သင့္၏။ Master bedroom ဒီဇိုင္းသည္ ေနအိမ္ျပန္လည္ေရာင္းထုတ္မည္ဆိုပါက ေခၚေစ်းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္သည့္အျပင္ သင့္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး အေရးပါသည့္ ေနရာတစ္ခုအတြက္ အလွဆင္မြမ္းမံရာတြင္ အထူးဂရုျပဳသင့္ေလသည္။

ေငြမည္မွ် သံုးစြဲ၍ျဖစ္ေစ အိပ္ခန္းေဆာင္တစ္ခု၏ အသြင္အျပင္ကို ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ လြယ္ကူပါသည္။ ပရိေဘာဂသစ္တစ္ခုခု ျဖည့္သြင္း၍ျဖစ္ေစ၊ အေရာင္အခ်ဳိ႕ျဖည့္စြက္ ၍ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) အလင္းေပးစနစ္ ေျပာင္းလဲ၍ျဖစ္ေစ အိပ္ခန္းေဆာင္၏ သြင္ျပင္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္မြမ္းမံမႈတြင္ အလွေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ စတိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ မိမိ ႏွစ္သက္မည့္ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
မည္သို႔ စတင္ေျပာင္းလဲမြမ္းမံရမည္ကို သိလိုပါက ေအာက္တြင္ အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္း စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ခ်ျပထားရာ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း အားျဖင့္ အိပ္ခန္းေဆာင္သည္ ေနအိမ္တစ္ခုလံုးတြင္ သင္အျမတ္ႏိုးဆံုးအခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

က။ တည္ျငိမ္သည့္အေရာင္မ်ားကို သံုးျခင္း

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အိပ္ခန္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘ၀အေမာမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးမည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္၏။ အိပ္ခန္းေဆာင္သို႔ေရာက္လွ်င္ တစ္ေနကုန္ ႏြမ္းလ်ခဲ့ရသမွ်မ်ား ေျပေလ်ာ့သြား သည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ဳိး ရသင့္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သင္၏အိပ္ခန္းေဆာင္ကို လႈပ္ရွားသည့္အေရာင္မ်ားထက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ အေရာင္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းမွာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေအးခ်မ္းသည့္အေရာင္မ်ားက ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
အိပ္ခန္းေဆာင္အတြင္းရွိ က်ယ္၀န္းသည့္ ဧရိယာေနရာမ်ားမွာ အေရာင္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားျပားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္၏။

ဥပမာ- နံရံ၊ ၾကမ္းျပင္ ေရညွိစိမ္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္) ျမဴခိုးျပာေရာင္မ်ား အသံုး ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္၏အိပ္ခန္းကို ေအးခ်မ္းသည့္ေနရာျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။

အဆိုပါအေရာင္မ်ားသည္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္သည့္ ခံစားခ်က္ကို ေပၚေပါက္ေစ သည္ျဖစ္ရာ အိပ္ခန္းအတြင္း ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ အပန္းေျပမႈကို ပိုမိုခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။
အိပ္ယာခင္း၊ ေခါင္းအံုး၊ ေမြ႔ယာတို႔၏ အေရာင္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ေတာက္ပေသာ အေရာင္မ်ားထက္ ရိုးရွင္းေသာ အေရာင္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ မ်ား၊ ဒီဇိုင္မ်ားက သင္၏အိပ္စက္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ခ။ ဦးတည္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာရွာပါ

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အိပ္ခန္းေဆာင္မြမ္းမံရာတြင္ ဦးတည္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုထားရွိကာ ဦးတည္မြမ္းမံျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္၏။

မိမိ၏ အိပ္ခန္းကို မည္သို႔ပံုေဖာ္ခံစားလိုသည္ဟူသည့္အေၾကာင္းရပ္ အတိအက် ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ မြမ္းမံမႈနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ဦးတည္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာ (theme) တစ္ခုမွာ ေက်းလက္ဟန္ပံုေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
အိပ္ခန္းေဆာင္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ဟန္ျမင္ကြင္းမ်ားက အိပ္ခန္းေဆာင္တံခါး အျပင္ဘက္ရွိ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ ေလာကၾကီးအေၾကာင္း ေမ့ေပ်ာက္ထားရန္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

နံရံမ်ားကို အ၀ါေဖ်ာ့ေရာင္ေဆးသုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း အိပ္ခန္းေဆာင္ကို လင္းလင္းခ်င္းခ်င္းရွိေနႏိုင္ျပီး ရႈေမွ်ာ္ခင္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ သစ္သားပရိေဘာဂအသံုးအေဆာင္ မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေပးႏိုင္သည္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳပါ။ သို႔ရာတြင္ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်ပံုမေပၚ ေစရန္အတြက္ အိပ္ယာေဘးစားပြဲငယ္ (သို႔မဟုတ္) ဘီ႐ိုငယ္ထားရွိကာ ၎င္း၏အေပၚတြင္ ညၾကည့္ မီးအုပ္ေဆာင္းထားရွိႏိုင္ပါသည္။


ဂ။ ထင္ရွားသည့္ လိုင္းဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား ထည့္သြင္းပါ

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား


သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၀ိတိုရိယေခတ္တြင္ လိုင္းဖြဲ႔စည္းမႈဒီဇိုင္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းမွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျပီး အိပ္ခန္းအတြင္း တြင္သာမကဘဲ ေနအိမ္အႏွံ႔ အျပားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၾကသည္။

သင္သည္ ခမ္းနားမႈ အလွတရားၾကီးၾကီးမားမား လိုလားသူျဖစ္ပါက ထင္ရွားျပတ္ သားသည့္ လိုင္းမ်ားပါသည့္ wallpapers မ်ားရွာေဖြကာ နံရံတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အားလံုးကို ကပ္ေပးပါ။

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
ထို႔ေနာက္ အခန္း၏ အေရာင္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ ေမြ႔ယာကို ရွာေဖြခင္းက်င္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားသည့္ လိုင္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေတာက္ပ ေသာ အနီ၊ အ၀ါ၊ အျပာ (သို႔မဟုတ္) လိေမၼာ္ေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ထိုသို႔ေသာ အေရာင္မ်ားက လိုင္းဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကို ပိုၾကြလာေစမည္ျဖစ္ျပီး အိပ္ခန္း ၏ သြင္ျပင္ကို ထူးျခားကြဲျပားသည့္ အျမင္တစ္မ်ဳိး ေပးစြမ္းႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္ေလသည္။

ဃ။ ကမ္းေျခ၏ အေငြ႔အသက္မ်ား ဖန္တီးျခင္း

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
ပင္လယ္ကမ္းေျခကို ေတြးမိလိုက္သည္ႏွင့္ လူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ေအးခ်မ္းျငိမ္သက္ျခင္း၊ အပန္းေျပျခင္းဟူသည့္ အာရံုမ်ား ထင္ဟပ္လာေလ့ရွိသည္ကို သင္သတိျပဳ မိပါသလား။ ထိုသို႔ေသာ ခံစားခ်က္တြင္ အေၾကာင္းရင္းရွိ၏။

ပင္လယ္ကမ္းေျခ၏ အျပာေျဖာ့ႏွင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ့ေရာင္တို႔သည္ လူတို႔၏ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးကို ခ်မ္းေျမ႕ေစသည့္သတ္ၱိမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ သို႔အတြက္ ပင္လယ္၏ အေငြ႔ အသက္၊ အေရာင္မ်ား လႊမ္းမိုးေနသည့္ သဘာ၀ဆန္ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အပန္းေျပမႈ လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
ထို႔ေၾကာင့္ နံရံမ်ားကို အျပာေဖ်ာ့ေရာင္ ေဆးသုတ္ေပးျပီး အိပ္ယာတြင္လည္း ပင္လယ္၏ အေငြ႔အသက္ အေရာင္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ ၾကမ္းျပင္မ်ားကို ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းႏွင့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလက္ရာမ်ဳိးသာ ထားရွိေပးပါ။

င။ လွ်ိဳ႕၀ွက္အိုေအစစ္တစ္ခုအသြင္ ေျပာင္းလဲပစ္ပါ

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
အခ်ဳိ႕သူတို႔အတြက္ အိပ္ခန္းေဆာင္သည္ အိပ္စက္ရန္ ေနရာတစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သီးျခားဟန္တို႔ကို လွစ္ဟျပသသည့္ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ဧည့္ခန္းေဆာင္တြင္ မထားလိုသည့္ မိမိႏွစ္သက္သည့္အရာမ်ား၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဟန္မ်ားကို ဖြင့္ဟျပရန္ အိပ္ခန္းေဆာင္သည္ အိုေအစစ္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

အိမ္ခန္း အလွဆင္နည္းမ်ား
သင္ႏွစ္သက္ေသာ ခပ္ရဲရဲဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီမ်ား၊ ဒီဇိုင္းလက္ရာမ်ား ထားရွိ ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာမွာ အိပ္ခန္းေဆာင္သာ ျဖစ္၏။


ေရွရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

ရောင်းရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)