614 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

 


မည္သည့္အေရာင္မ်ားသည္ လူတို႔၏စိတ္ကို မည္မွ်လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ ၊ ေနထိုင္ပံုကို မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္ကုိ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္၌ ထိုကဲ့သုိ႔အေရာင္မ်ားျဖင့္ ဆင္ယင္ျခယ္သေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔၏ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈးစြေပးႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳေပးသင့္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္မ်ားမွာ မည္သည့္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဆိုသည္ကုိ မသိရွိၾကေသးေပ။


ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာအေရာင္မ်ားစြာထဲမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ကုိ ေအးခ်မ္းေစၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ လူေနမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္မ်ားကုိ Style Studio ၏ ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူ Lorna McAleer မွ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

 (၁) အ၀ါေရာင္

 စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္မႈအေပးႏိုင္ဆံုးေသာ အေရာင္မွာ အ၀ါေရာင္ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေတာက္ပမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

 

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

အ၀ါေရာင္သည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ လႈံေဆာ္ေပးႏုိင္ေသာ Serotonin ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံနည္းပညာမ်ားအရ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္မႈေပးႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္ျဖစ္သည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး


ေပါ့ပါး၍ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လိုပါသလား ၊ ရဲရင့္ေတာက္ပလိုပါသလား။ အ၀ါေရာင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ဖန္တီးနုိင္မႈစြမ္းရည္ကို လႈံေဆာ္ေပးႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွိသည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

အိပ္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားတြင္ အ၀ါေရာင္ကို ဆင္ယင္ေပးျခင္းျဖင့္ အိမ္တစ္အိမ္၏ အားမာန္ျပည့္၀ေသာ အသြင္အျပင္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု Lorna မွအႀကံျပဳထားသည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

(၂) အစိမ္းေရာင္

 

တည္ၿငိမ္ေသာ၊ ခ်မ္းေျမ့ေစေသာ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားရွိသည့္ အစိမ္းေရာင္သည္ သင့္ဘ၀၏ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

အစိမ္းေရာင္သည္ သဘာ၀ဆန္ေသာအသြင္ေဆာင္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိမ္းႏုေရာင္သည္ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈႏွင့္ စိတ္အပန္းေျဖမႈကုို ကူညီေပးႏိုင္ေသာ စိတ္တည္ၿငိမ္ေစေသာ အသြင္ေဆာင္သည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ မလုပ္ျဖစ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္ေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိရွိသည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

အစိမ္းေရာင္အသံုးျပဳထားေသာ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အျပင္၀န္းက်င္၏ သဘာ၀ဆန္ေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို အိမ္တြင္း၌ပင္ ထင္ဟပ္ေစသည္။ ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ရွိ သဘာ၀အစိမ္းေရာင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

 (၃) အျပာေရာင္

အျပာေရာင္သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ ၾကည္လင္ေအးၿငိမ္းေသာ အသြင္ေဆာင္သည္။ အျပာရင့္ေရာင္သည္ပင္လွ်င္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေပးသည္။
အျပာေရာင္သည္ သစၥာရွိျခင္း ၊ ယံုၾကည္ျခင္းတို႔၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ အျပာေရာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေသာ၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိၿပီး ယံုၾကည္အားထားရေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ ဟု Lorna ကဆိုသည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

အျပာေရာင္သည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျပာေရာင္အခန္းတစ္ခန္းသည္ လူတို႔အတြက္ ပို၍အရာေရာက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

ေရခ်ိဳးခန္း၊ စာၾကည့္ခန္းႏွင့္ အိပ္ခန္းတို႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အခန္းငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္လည္းျဖစ္သည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

(၄) ပန္းေရာင္

ပန္းေရာင္သည္ ၾကင္နာတတ္ျခင္း ၊ စိတ္သေဘာထားႀကီးျခင္းတုိ႔၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့သည္ ေႏြးေထြးသိမ္ေမြ႔မႈသေဘာေဆာင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

ထို႔အျပင္ ခ်စ္ၾကည္ႏူးမႈျပသႏိုင္ေသာ အေရာင္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

စိုလြင္ေသာ ပန္းေရာင္အေတာက္သည္ အေကာင္းျမင္စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ တက္ၾကြမႈ ၊ လႈံေဆာ္အားေပးမႈ၏ သေကၤတလည္းျဖစ္သည္။ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း ႏွင့္ အိပ္ခန္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာအေရာင္မွာ ပန္းေရာင္ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

(၅) အနီေရာင္

အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္တက္ၾကြၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိေသာ သေဘာေဆာင္သည္။ အနီေရာင္သည္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျမွင့္တင္ေပးၿပီး ျပင္းျပေသာ စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

ထို႔ေၾကာင့္ အရာရာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အားစိုက္ထုတ္လုပ္ရေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအေရာင္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

အနီေရာင္သည္ အာရံုစူးစိုက္မႈ ႏွင့္ ဘ၀အတြက္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ အသြင္ေဆာင္သည္။ အေကာင္းျမင္မႈ ၊ မိမိကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္တက္ၾကြေသာ သေဘာင္ေဆာင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္ အိမ္တြင္းအလွဆင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္တစ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္ (၅) မ်ိဳး

ဧည့္ခန္းေနရာမ်ိဳးတြင္ အနီေရာင္ကို အသံုးျပဳေပးျခင္းသည္ ၄င္းအခန္းကို ခမ္းနားထည္၀ါေစၿပီး ေႏြးေထြးေသာ ႀကိဳဆိုမႈကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းတြင္းကာလတြင္ ေႏြးေထြးေသာ သေဘာေဆာင္သည္။

 

Credit: iMyanmarHouse.com

(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

ရောင်းရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)