အစီအစဥ္ :


Condos for Rent in Thanlyin

သံလ်င္၊ ကြန္ဒိုအငွား

သံလ်င္၊ ကြန္ဒိုအငွား

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,000 (US Dollar)

3+1 Star City Condo, Thanlyin City Township

3+1 Star City Condo, Thanlyin City Township

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,100 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (1268)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

Star City Condo တြင္ (1268)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,300 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (1300)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

Star City Condo တြင္ (1300)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,500 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (622)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

Star City Condo တြင္ (622)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 1
 • 1

$ 900 (US Dollar)

ကြန္ဒိုငွားမည္

ကြန္ဒိုငွားမည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 750 (US Dollar)

သန္လ်င္ Star City တြင္အခန္းငွားရန္ရွိသည္

သန္လ်င္ Star City တြင္အခန္းငွားရန္ရွိသည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 600 (US Dollar)

StarCity Condo, ThanLyin Township

StarCity Condo, ThanLyin Township

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,400 (US Dollar)

ေပအက်ယ္္ (905Sqft) ကြန္ဒို

ေပအက်ယ္္ (905Sqft) ကြန္ဒို

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 600 (US Dollar)

Fully Furnished Star City Condo

Fully Furnished Star City Condo

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 1
 • 1

$ 550 (US Dollar)