ဆက္သြယ္ရန္

စံုစမ္းျခင္း ၊ အႀကံေပးျခင္းတို႔ကို iMyanmarHouse.com မွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ ေၾကာ္ျငာတင္လိုပါက ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင့္ဖြင့္၍ အိမ္ၿခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို Free တင္ႏိုင္ပါသည္။ iMyanmarHouse မွ သင္၏ ကိုယ္စား အိမ္ၿခံေျမေၾကာ္ျငာမ်ားကို တင္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္ကို ဖတ္လိုပါက ဤေနရာတြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ Form ကို အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေၾကာ္ျငာလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Myanmar: 09-260 24 7992 / 09-252 60 5671 / 09-252 60 5672 / 09-252 60 5673

Singapore: 68718945


လိပ္စာ

iMyanmarHouse.com

အမွတ္ ၅၆၁/၅၆၇၊ MAC Tower၊ (၁၁) လႊာ

ကုန္သည္လမ္း (မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းႏွင့္ ၃၅ လမ္းၾကား)

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔

(CB ဘဏ္ေဘး ဓာတ္ေလွကားမွ တက္ရန္)


ဆက္သြယ္ရန္