ေအးခ်မ္းေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္

မဂၤလာပါ ေအးခ်မ္းေအာင္ အိမ္ျခံေျမ မွ လူႀကီးမင္းတုိ၏ လုးံခ်င္းအိမ္ ကြန္ဒုိ မီနီကြန္ဒုိ တုိက္ခန္း ျခံေျမ မ်ားကုိအျမန္ ေရာင္းခ်င္သူမ်ား ဝယ္ယူသူမ်ားကုိအျမန္ဆုးံေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားနဲ႔ပါ စာရြက္စာတန္းမ်ားကုိခုိင္လုံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aye-chan-aung

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

85

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

71

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

156

အထူးျပဳရာ တိုင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ ႔နယ္အားလံုး