ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္

အိမ္ေရာင္းဝယ္ရန္ ငွားရမ္းရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aye-aye-aung-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

19

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

26