ေအာင္ၿမင္သူ Real Estate & Ticketing services
(AUNG MYIN THU)

Featured Agency
ကြ်န္ေတာ္မ်ား ေအာင္ၿမင္သူ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၅ ခုနစ္တြင္ စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ ့ၿပီး အိမ္ ၿခံ ေၿမ အက် ုိးေဆာင္ လုပ္ငန္း ႏွင္ ့ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္
ေရွ ့ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း လက္ရွိလုပ္ငန္မ်ား၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆုးံၿဖစ္ေအာင္ တုိးခ် ဲ့လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမ်ာ္မွန္းထားပါသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ့၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ လူၾကီးမင္းတုိ့စိတ္္ေက်နပ္မႈရရွိရန္နွင့္ယုံၾကည္မႈရွိစြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစေရးၿဖစ္ပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aung-myin-thu-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

4

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

5
ေအာင္ၿမင္သူ Real Estate & Ticketing services
Featured Agency

လိပ္စာ

အမွတ္ (၂)ေအာင္ေဇယ်(၁)လမ္း ၊ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ ့နယ္၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး