ၾကယ္စင္လင္း (အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)
(Shining Star Property Services)

Featured Agency
ၾကယ္စင္လင္း အက်ိဳးေဆာင္မွ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား
=========================×××××====================
- တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ လံုးခ်င္း ႏွင့္ ေျမကြက္၊ အိမ္ရာ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္း/၀ယ္ျခင္း မ်ားကို ျမန္ဆန္ တိက်စြာ ၀န္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္
- လူႀကီးမင္းတို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ/ လုိ ခ်င္ေသာ တိုက္ခန္း ၊ ကြန္ဒို၊ လံုးခ်င္းတိုက္၊ ေျမကြက္ မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ငွားရမ္း ၊ ေရာင္း ၀ယ္ ႏိုင္ရန္ အပ္ႏံွ ေမးျမန္း စံုစမ္းနိုင္ပါသည္
- လူႀကီးမင္းတို႕ ဧ။္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ပါမစ္ေျမ ။ ဂရန္ ၊ ေျမပိုင္ေျမ ကိစၥ မ်ား အခြန္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္း တိုင္ပင္ပါ
facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္
www.facebook.com/shiningstarproperty ကို တိုက္ရိုက္ ၀င္ၾကည့္ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Shining-Star-Property-Services

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

168

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

261

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

429